Dialógové okno Výber prekladača obsahuje zoznam nainštalovaných prekladových knižníc .dll, pričom môžete niektorú vybrať. To umožňuje ovládaču prekladať údaje z jednej tabuľky znakov do inej. Aplikácia a zdroj údajov často ukladajú údaje v rôznych tabuľkách znakov. Rozhranie ODBC poskytuje všeobecný mechanizmus, ktorý umožňuje ovládaču prekladať údaje z jednej tabuľky znakov do inej.

Keď zadáte prekladovú knižnicu .dll, ovládač ju načíta a volá ju, aby prekladala všetky údaje prenášané medzi aplikáciou a zdrojom údajov. To zahŕňa všetky príkazy SQL a znakové parametre odosielané zdroju údajov a všetky znakové výsledky a znakové metaúdaje, napríklad názvy stĺpcov a chybové hlásenia načítané zo zdroja údajov. Údaje pripojenia sa neprekladajú, pretože prekladová knižnica .dll sa nenačíta, kým sa aplikácia nepripojí k zdroju údajov.

Knižnicu .dll prekladača, ktorá implementuje prekladové funkcie SQLDriverToDataSourceSQLDataSourceToDriver, ktorú volá ovládač, môže vytvoriť vývojár aplikácie, vývojár ovládača alebo tretia strana.

Ďalšie informácie o prekladových knižniciach .dll nájdete v článku ODBC Programmer's Reference (Referencia pre programátorov rozhrania ODBC).