Pomocou dialógového okna Definovanie textového formátu môžete definovať formát stĺpcov vo vybratom súbore a zadať schému pre všetky tabuľky údajov. Dialógové okno Definovanie textového formátu, okrem iných, obsahuje tieto ovládacie prvky:

Pridať

Slúži na pridanie stĺpca pomocou hodnôt v poliach Typ údaja, Názov a Šírka.

Znaky

ANSI alebo OEM. Prepínač OEM určuje tabuľku znakov inú ako ANSI a je predvolený, ak formát položky vybratej v zozname Tabuľky nebol definovaný.

Záhlavie stĺpca

Určuje, či sa stĺpce prvého riadka vybratej tabuľky použijú ako názvy stĺpcov. Predvolene je nastavená hodnota FALSE (pole je prázdne), ak formát položky vybratej v zozname Tabuľky nebol definovaný.

Stĺpce

Uvádza zoznam názvov stĺpcov pre jednotlivé stĺpce tabuľky vybratej v zozname Tabuľky a odzrkadľuje poradie stĺpcov v danej tabuľke.

Typ údaja

Môže byť hodnota BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT alebo SINGLE. Pre typy údajov označujúce dátum používajte formát dd-mmm-yy, mm-dd-yy, mmm-dd-yy, yyyy-mm-dd alebo yyyy-mmm-dd. (Skratka mm označuje čísla mesiacov, mmm označuje písmená mesiacov.)

Oddeľovač

Vlastný znak oddeľovača na oddelenie stĺpcov. Musí to byť iba jeden znak a nie je možné použiť dvojité úvodzovky ("). Táto možnosť je zapnutá, keď v poli Formát vyberiete možnosť Oddelené vlastným oddeľovačom.

Formát

Môže byť oddelený alebo s pevnou dĺžkou. Ak je oddelený, pole uvádza typ použitého oddeľovača: čiarka (CSV), tabulátor alebo špeciálny znak (vlastný). Predvolene je nastavená hodnota Oddelené čiarkou, ak formát položky vybratej v zozname Tabuľky nebol definovaný.

Ak je pole Formát nastavené na pevnú dĺžku a je začiarknuté políčko Záhlavie stĺpca, prvý riadok musí mať formát oddelený čiarkou.

Odhadnúť

Kliknutím na toto tlačidlo vygenerujete hodnoty typu údajov, názvu a šírky pre stĺpce vo vybratej tabuľke, a to tak, že sa prehľadá obsah tabuľky na základe výberu v zozname Formát. Tlačidlo je aktívne, ak je formát tabuľky oddelený. Pôvodne definované stĺpce v zozname Stĺpce sa vymažú a nahradia sa novými položkami. Ak nie je začiarknuté políčko Záhlavie stĺpca, názvy stĺpcov sa vygenerujú ako hodnoty F1, F2 atď.

Túto funkciu je možné použiť iba pre stĺpce, ktoré sú menšie ako 64 513 bajtov.

Upraviť

Kliknutím na toto tlačidlo upravíte vybratý stĺpec pomocou hodnôt v poliach Typ údaja, Názov Šírka.

Názov

Názov vybratého stĺpca. Slúži na zadanie nového názvu stĺpca pre existujúci stĺpec alebo nový stĺpec.

Ak je začiarknuté políčko Záhlavie stĺpca, zobrazený názov stĺpca sa ignoruje.

Odstrániť

Slúži na odstránenie vybratého stĺpca.

Počet kontrolovaných riadkov

Počet riadkov, ktoré bude Inštalácia alebo ovládač prehľadávať pri vytváraní stĺpcov a typov údajov v stĺpcoch. Predvolene je nastavená hodnota 25, ak formát položky vybratej v zozname Tabuľky nebol definovaný, môže to však byť ľubovoľné číslo od 1 do 32767.

Tabuľky

Zoznam všetkých súborov, ktoré zodpovedajú zoznamu prípon zadaných v adresári vybratom v dialógovom okne Inštalácia ODBC Text.

Keď je vybratá možnosť <predvolené>, zoznam Stĺpce sa deaktivuje.

Šírka

Hodnotu je možné zmeniť pre stĺpce typu CHAR alebo LONGCHAR. Pre ostatné typy údajov je pole Šírka neaktívne a nie je zobrazená žiadna hodnota. Predvolene je nastavená hodnota 1, ak formát položky vybratej v zozname Tabuľky nebol definovaný.

Pozrite tiež