Koristite karticu Više opcija da biste prikazali i postavili dodatna svojstva inicijalizacije za svoje podatke.

Sadržaj kartice Više opcija u dijalogu Svojstva data veze zavisi od dobavljača i na njoj se prikazuju samo ona svojstva inicijalizacije koja zahteva izabrani OLE DB dobavljač. Za više informacija o naprednim svojstvima pokretanja, pogledajte dokumentaciju koju dostavlja svaki OLE DB dobavljač.

U sledećoj tabeli je opisana većina opcija pokretanja.

Opcija Opis

Nivo lažnog predstavljanja

Nivo lažnog predstavljanja koji server sme da koristi kada se predstavlja kao klijent. Ovo svojstvo se primenjuje samo na mrežne veze, a ne na veze poziva udaljene procedure (RPC); ovi nivoi lažnog predstavljanja su slični onima koje omogućavaju usluge RPC. Vrednosti ovog svojstva direktno odgovaraju nivoima lažnog predstavljanja koji mogu biti navedeni za RPC veze sa utvrđenim identitetom, ali mogu da se primene i na RPC veze za koje identitet nije potvrđen. Izaberite jedan od sledećih nivoa:

 • Anonimno— Klijent je anoniman za server. Proces servera ne može da dobije informacije za identifikaciju klijenta i ne može da se lažno predstavlja kao klijent.
 • Delegiranje— Proces može lažno da predstavi bezbednosni kontekst klijenta dok ga zastupa. Proces servera može da upućuje odlazne pozive drugim serverima dok zastupa klijenta.
 • Identifikacija— Server može da dobije identitet klijenta. Server može lažno da se predstavlja kao klijent za proveru spiska kontrole pristupa (ACL), ali ne može da pristupi objektima sistema kao klijent.
 • Lažno predstavljanje— Proces servera može lažno da predstavi bezbednosni kontekst klijenta, dok ga zastupa. Ova informacija se dobija kada se uspostavi veza, a ne prilikom svakog poziva.

Nivo zaštite

Nivo zaštite podataka koji se razmenjuju između klijenta i servera. Ovo svojstvo se primenjuje samo na mrežne veze, a ne na veze poziva udaljene procedure (RPC); ovi nivoi zaštite su slični onima koje omogućavaju usluge RPC. Vrednosti ovog svojstva direktno odgovaraju nivoima zaštite koji mogu biti navedeni za RPC veze za koje je potvrđen identitet, ali mogu biti primenjene i na druge veze koje nisu RPC veze sa potvrđenim identitetom. Izaberite jedan od sledećih nivoa:

 • Poziv— Utvrđuje identitet izvora podataka na početku svakog zahteva upućenog serveru od strane klijenta.
 • Povezivanje— Utvrđuje identitet samo kada klijent uspostavi vezu sa serverom.
 • Nijedan— Ne izvršava potvrdu identiteta podataka poslatih serveru.
 • Pkt— Utvrđuje da li svi primljeni podaci potiču od klijenta.
 • Pkt integritet— Utvrđuje da li svi primljeni podaci potiču od klijenta, kao i da li su menjani prilikom prenosa.
 • Pkt integritet— Utvrđuje da li svi primljeni podaci potiču od klijenta, kao i da li su menjani prilikom prenosa i štiti privatnost podataka šifrovanjem.

Vremensko ograničenje veze

Navodi vreme (u sekundama) tokom kojeg će OLE DB dobavljač čekati dok se ne dovrši inicijalizacija. Ako istekne vreme čekanja na pokretanje, dobićete poruku o grešci i veza neće biti kreirana.

Dozvole pristupa

Izaberite jednu ili više dozvola:

 • Čitanje— Samo za čitanje.
 • Čitanje i pisanje— Čitanje i pisanje.
 • Deljenje bez odbijanja— Ostalim osobama se ne može zabraniti pristup za čitanje ili pisanje.
 • Deljenje sa zabranom čitanja— Sprečava ostale osobe da otvaraju dokument u režimu za čitanje.
 • Deljenje sa zabranom pisanja— Sprečava druge da otvaraju dokument u režimu za pisanje.
 • Isključivo deljenje— Sprečava druge da otvaraju dokument u režimu za čitanje/pisanje.
 • Pisanje— Samo pisanje.

Napomene

Napomena:
Za više informacija o pokretanju data veze pogledajte odeljak Pregled za API data veze na lokaciji MSDN.