Informacije navedene u ovom dokumentu, uključujući URL i ostale reference na Veb lokacije, podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja. Ukoliko nema drugačije napomene, preduzeća, organizacije, proizvodi, imena domena, e-adrese, logotipi, osobe, mesta i događaji oslikani u ovde navedenim primerima su izmišljeni. Ne postoji nikakva veza sa bilo kojim stvarnim preduzećem, organizacijom, proizvodom, imenom domena, e-adresom , logotipom, osobom, mestom ili događajem i nikakva veza nije namerna, niti bi trebalo izvoditi takav zaključak. Za saglasnost sa svim važećim zakonima o autorskom pravu odgovoran je korisnik. Bez ograničenja prava u okviru autorskog prava, nijedan deo ovog dokumenta ne sme biti reprodukovan, uskladišten u sistem za preuzimanje, niti uveden u isti, ne sme biti prenesen u bilo kom obliku ili bilo kojim sredstvima (elektronski, mehanički, foto-kopiranjem, snimanjem, niti na bilo koji drugi način), niti iskorišćen u bilo koje svrhe, bez izričite pismene dozvole korporacije Microsoft.

Microsoft može da ima patente, prijave za patentiranje, zaštićene žigove, autorska prava ili ostala prava na intelektualnu svojinu koja pokrivaju navedeno u ovom dokumentu. Osimm ukoliko nije izričito navedeno u bilo kom pisanom ugovoru o licenciranju poteklom od Microsoft korporacije, pribavljanjem ovog dokumenta ne dobijate licencu za ove patente, zaštićene žigove, autorska prava, niti na ostalu intelektualnu svojinu.

© 2009 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows, i Windows NT predstavljaju zaštićene žigove grupe Microsoft preduzeća.

Svi ostali zaštićeni žigovi su u vlasništvu navedenih preduzeća.