Dijalog Instalacioni program za ODBC tekst između ostalih sadrži i sledeće kontrole:

Informacije o izvoru podataka

Identifikuje datoteku. Polje Opis, koje je podrazumevano prazno, može da sadrži opis kontrole.

Baza podataka

Podrazumevana lokacija datoteke. Ako želite drugu lokaciju, kliknite na dugme Izaberi direktorijum.

Datoteke

Navodi oznake tipa tekstualnih datoteka u izvoru podataka. Da biste koristili sve datoteke u direktorijumu, potvrdite izbor u polju Podrazumevano (*.*). Da biste koristili datoteke samo sa određenim oznakama tipa datoteke, opozovite izbor u polju Podrazumevano (*.*) i dodajte željene oznake tipa datoteke. Ako nije potvrđen izbor u polju Podrazumevano (*.*), podrazumevane oznake tipa datoteke su *.asc, *.csv, *.tab i *.txt.

Da biste dodali oznaku tipa datoteke, otkucajte je u okvir Oznaka tipa datoteke i kliknite na dugme Dodaj. Oznaka tipa datoteke mora da koristi format *.xxx. Na primer, da biste koristili datoteke .dat, otkucajte *.dat. Da biste uklonili oznaku tipa datoteke, izaberite oznaku tipa datoteke na listi Oznaka tipa datoteke i kliknite na dugme Ukloni.

Definisanje formata

Koristite dijalog Definisanje formata teksta da biste odredili format kolona u izabranoj datoteci i da biste odredili shemu za svaku tabelu sa podacima.

Napomena:
Kada se koristi upravljački program za tekst, kreira se datoteka bez oznake tipa datoteke ako je izjava CREATE TABLE izvršena sa imenom koje nema oznaku tipa datoteke. Da biste prikazali datoteke bez oznaka tipa datoteke u dijalogu Definisanje formata teksta , „*.“ mora da se doda na Listu oznaka tipa datoteke u dijalogu Instalacioni program za ODBC tekst.

Napomena:
Detaljne i programske informacije o ovom upravljačkom programu se nalaze u MSDN biblioteci. Ostale informacije možete pronaći u odeljcima Konverzija izvora podataka, IISAM stavke registratora, Tekstualne ISAM datoteke i Uobičajene datoteke ODBC komponenti u ovoj datoteci pomoći.

Takođe pogledajte