Post Beskrivning

Objekttyper

Klicka på de objekttyper som du vill markera. Mer information om objekttyper finns i Dialogrutan Objekttyper.

Platser

Klicka här om du vill ange var roten finns där du vill börja söka.

Kolumner

Klicka här om du vill ändra vilka kolumner som ska visas i listan Sökresultat för den här vyn.

Sök nu

Klicka här när du vill starta sökningen. Ange inga sökvärden om du vill söka efter alla objekt i Objekttyper och Platser, och klicka sedan på Sök nu. Observera att denna typ av sökning kan kräva stora nätverksresurser beroende på sökningens omfång. Ange sökvärden om du vill minimera påverkan på nätverksresurserna.

Stoppa

Klicka här när du vill avsluta sökningen. Objekt som har hittats fram till det att du avslutar sökningen visas.

Namn

De sökvariabler som används för att hitta användar-, dator- eller gruppnamn listas. Det finns också plats för dig att skriva in namnet på frågan.

Beskrivning

De sökvariabler som används för att hitta användar-, dator- eller gruppbeskrivningar listas. Det finns också plats för dig att skriva in en beskrivning för frågan.

Inaktiverade konton

Anger om sökningen ska omfatta inaktiverade konton.

Lösenord som inte upphör att gälla

Anger om sökningen ska omfatta användarkonton med lösenord som aldrig upphör att gälla.

Dagar sedan senaste inloggning

Anger hur många dagar det har gått sedan användarna i den angivna efterfrågade roten senast loggade in på domänen.

Sökresultat

Sökresultaten från sökningen efter användar-, dator- eller gruppnamn listas efter de kolumner som du väljer.

Kolumner

Ger dig möjlighet att lägga till eller ta bort vilka typer av information som visas i sökresultaten.