På sidan Instansnamn måste du ange ett namn som är lätt att känna igen på den AD LDS-instans (Active Directory Lightweight Directory Services) som du installerar. Detta namn används på den lokala datorn för att unikt identifiera den här AD LDS-instansen.

Det namn du anger visas på följande platser:

  • Loggboken

  • Snapin-moduler för tjänster

  • Lägg till eller ta bort program

OBS

Guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services har som standard instansnamnet X, där X motsvarar 1 för den första AD LDS-instans som är installerad på datorn, 2 för den andra instans som är installerad på datorn o.s.v.

Det namn du anger måste uppfylla följande krav:

  • Det måste vara unikt i förhållande till andra AD LDS-instanser som körs på samma dator.

  • Det får inte vara längre än 44 tecken.

  • Det får bara innehålla tecknen a-z, A-Z och 0-9.

  • Namnet "ntds" får inte användas.

Det instansnamn du anger används för att skapa tjänstens namn, tjänstens visningsnamn och beskrivning av tjänsten, enligt följande tabell:

Namn som angavs under installation Tjänstens namn Tjänstens visningsnamn Beskrivning av tjänsten

instans1

ADAM_instans1

instans1

Tom (ingen standardbeskrivning anges.)

Ytterligare referenser


Innehåll