PostInformation

Högsta antal omstarter inom angiven period

Ange hur många gånger som klustertjänsten ska försöka starta om resursen under den tidsperiod du anger. Om resursen inte kan startas på angivet antal försök inom angiven tid vidtas de åtgärder som angetts i de övriga fälten på den här fliken.

Om du till exempel anger 3 för Högsta antal omstarter under angiven period och 15:00 för tidsperioden så försöker klustertjänsten att starta om resursen tre gånger under en 15-minutersperiod. Om resursen inte har startat efter det tredje försöket så görs inga fler försök. I stället utförs de åtgärder som du har angett i de andra fälten på fliken.

Period (mm:ss)

Ange under hur lång tid (i minuter och sekunder) som klustertjänsten ska räkna antalet gånger som en resurs har startats om. Ett exempel på hur tidsperioden fungerar med maximalt antal omstarter finns i föregående cell i den här tabellen.

Tillämpa växling vid fel (failover) för alla resurser i tjänsten eller programmet om inte omstarten lyckas

Använd den här rutan för att ange vad som ska hända om resursen inte startats efter maximalt antal omstarter:

  • Markera den här kryssrutan om du vill att den klustrade tjänsten eller det klustrade programmet ska flyttas över till en annan nod.

  • Avmarkera den här kryssrutan om du vill att den klustrade tjänsten eller det klustrade programmet ska lämnas kvar och fortsätta köra på noden (även om resursen uppvisar felstatus).

Om alla försök att starta om misslyckas, påbörja omstart igen efter den angivna perioden (tt:mm)

Markera den här kryssrutan om du vill att klustertjänsten ska vänta efter en serie startförsök på resursen. Den här utökade väntetiden räknas i timmar och minuter. Efter angiven väntetid börjar klustertjänsten en ny serie omstarter. Detta gäller oavsett vilken nod som för tillfället äger den klustrade tjänsten eller det klustrade programmet.


Innehåll