Genom att säkerhetskopiera DHCP-databasen (Dynamic Host Configuration Protocol) med jämna mellanrum skyddas du från dataförlust om DHCP-databasen skulle gå förlorad (exempelvis på grund av hårddiskfel) eller bli skadad. Tre olika säkerhetskopieringsmetoder stöds av tjänsten DHCP-server:

 • Synkrona säkerhetskopior som utförs automatiskt. Standardintervallet för säkerhetskopieringen är 60 minuter. Du kan ändra intervallet genom att redigera följande registernyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters\BackupInterval

  Varning

  Felaktig redigering av registret kan skada systemet allvarligt. Säkerhetskopiera alla viktiga data på datorn innan du ändrar registerinställningarna.

 • Asynkrona (manuella) säkerhetskopior som utförs med kommandot backup i DHCP-konsolen.

När en synkron eller asynkron säkerhetskopia skapas, sparas hela DHCP-databasen, inklusive följande:

 • Alla scope, inklusive superscope och multicast-scope.

 • Reservationer

 • Lån

 • Alla alternativ, inklusive server-, scope-, reservations- och klassalternativ

 • Alla registernycklar och andra konfigurationsinställningar (till exempel, inställningar för granskningslogg och sökvägar) anges i egenskaperna för DHCP-servern. De här inställningarna lagras i följande registerundernyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters

OBS

De autentiseringsuppgifter för dynamiska DNS-uppdateringar (användarnamn, domän och lösenord) som DHCP-servern använder när DHCP-klientdatorer ska registreras i DNS, säkerhetskopieras inte med någon av kopieringsmetoderna.

Säkerhetskopians plats

I det här avsnittet antar vi att DHCP-databasen och dess säkerhetskopieringskataloger finns på standardsökvägarna på standardenheten. Standardsökvägen för DHCP-databasens säkerhetskopia är %systemroot%\System32\Dhcp\Backup. Du kan byta säkerhetskopieringsmapp för databasen genom att välja en annan lokal mapp vid en manuell säkerhetskopiering eller genom att säkerhetskopieringsmappens plats i egenskaperna för DHCP-servern.

När du planerar en strategi för säkerhetskopiering bör du tänka på följande:

 • Synkrona säkerhetskopior utförs medan DHCP-tjänsten körs. När du skapar asynkrona (manuella) säkerhetskopior, behöver du inte stoppa DHCP-tjänsten såvida du inte behöver flytta databasen till en ny server.

 • Platsen för DHCP databasens säkerhetskopieringsmapp måste vara en lokal sökväg.

 • Lagra aldrig DHCP-serverns säkerhetskopior på den hårddisk där DHCP-tjänsten är installerad och se till att åtkomstkontrollistan (ACL) för säkerhetskopieringsmappen endast har grupperna Administratörer och DHCP-administratörer som medlemmar. Förutom att skapa manuella säkerhetskopior bör du också säkerhetskopiera till andra platser, till exempel en bandstation, och se till att obehöriga inte har tillgång till kopiorna. Detta kan du göra med hjälp av Windows Säkerhetskopiering.

Du måste minst vara medlem i gruppen Administratörer eller gruppen DHCP-administratörer på DHCP-servern för att kunna slutföra den här proceduren.

Säkerhetskopiera DHCP-databasen
 1. Öppna snapin-modulen DHCP i Microsoft Management Console (MMC).

 2. Klicka på den DHCP-server i konsolträdet som du vill konfigurera.

 3. Klicka på SäkerhetskopieraÅtgärd-menyn.

 4. Markera den mapp där du vill lagra den säkerhetskopierade DHCP-databasen i dialogrutan Välj mapp och klicka sedan på OK.

Ytterligare överväganden

Om du lagrar en manuellt skapad säkerhetskopia av DHCP-databasen på samma plats som den synkrona säkerhetskopia som DHCP-servern skapar var 60:e minut, så kommer den manuella säkerhetskopian att skrivas över när den automatiska säkerhetskopieringen genomförs.

Återställa DHCP-databasen

Du kan behöva återställa DHCP-serverdatabasen om den skulle bli skadad eller gå förlorad. För att databasen ska kunna återställas ordentligt, är det viktigt att den säkerhetskopieras regelbundet. Som standard skapar DHCP synkrona säkerhetskopior med 60 minuters intervall till mappen %systemroot%\System32\Dhcp\Backup, men du kan också skapa manuella säkerhetskopior eller använda ett säkerhetskopieringsprogram för att kopiera databasen till andra platser.

Du kan återställa DHCP-databasen från en säkerhetskopia av databasfilen, Dhcp.mdb, med hjälp av kommandot ÅterställÅtgärd-menyn i snapin-modulen för DHCP. När du återställer DHCP-databasen från en säkerhetskopia av Dhcp.mdb, konfigureras följande information på servern:

 • Alla scope, inklusive superscope och multicast-scope.

 • Reservationer

 • Lån

 • Alla alternativ, inklusive server-, scope-, reservations- och klassalternativ

 • Alla registernycklar och andra konfigurationsinställningar (till exempel, inställningar för granskningslogg och sökvägar) anges i egenskaperna för DHCP-servern.

OBS

De autentiseringsuppgifter för dynamiska DNS-uppdateringar (användarnamn, domän och lösenord) som DHCP-servern använder när DHCP-klientdatorer ska registreras i DNS, säkerhetskopieras inte med någon av kopieringsmetoderna och återställs därför inte under återställningsproceduren. Efter att DHCP-databasen har återställts, konfigurerar du serverns autentiseringsuppgifter och anger dessutom servertillståndet.

Du måste minst vara medlem i gruppen Administratörer eller gruppen DHCP-administratörer på DHCP-servern för att kunna slutföra den här proceduren.

Återställa DHCP-databasen
 1. Öppna snapin-modulen för DHCP

 2. Klicka på den DHCP-server i konsolträdet som du vill konfigurera.

 3. Klicka på ÅterställÅtgärd-menyn.

 4. Markera den mapp som innehåller säkerhetskopian av databasen i dialogrutan Välj mapp och klicka på OK.

Kommentarer
 • När DHCP-databasen ska återställas stoppas DHCP-tjänsten tillfälligt. När tjänsten är stoppad kan DHCP-klienter inte kontakta DHCP-servern och få IP-adresser.
 • Du kan bara återställa DHCP-databaser från samma språkversion. Du kan t.ex. inte återställa en DHCP-databas från en DHCP-server med en engelsk version av operativsystemet till en DHCP-server med en japansk version av operativsystemet.

Den här proceduren kan du använda för att flytta en DHCP-databas från en serverdator (källservern) till en annan serverdator (målservern).

Ytterligare resurser

I avsnittet Rekommenderade åtgärder för DHCP-serverrollen finns en lista med närliggande hjälpavsnitt.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll