Objekt Information

Ändra schema eller Visa schema

Standardschemat för replikering mellan platser. Du bör inte ändra det här schemat. Även om replikering mellan platser sker automatiskt då en uppdatering genomförs, kontaktas alla replikeringspartner varje timme för att säkerställa att ändringar som kan ha missats replikeras.

När du loggat in med ett konto som inte har tillräckliga autentiseringsuppgifter för att ändra schemat är Visa schema det tillgängliga alternativet.

ISTG (Intersite Topology Generator)

Namnet på en enskild domänkontrollant på den plats som är ansvarig för att skapa anslutningar från domänkontrollanter på andra platser. Kombinationen av alla anslutningar som skapats av ISTG (Intersite Topology Generator) på alla platser utgör replikeringstopologin mellan platser i skogen.

Cachelagring av medlemskap i universell grupp

Aktivera Cachelagring av medlemskap i universell grupp: Gör att en domänkontrollant på den här platsen inte behöver kontakta en global katalogserver på en annan plats för att söka efter medlemskap i universella grupper under domäninloggningar.

Uppdatera cachen från: Visar alla tillgängliga platser i aktuell skog. Använd den här listan då du vill ange en plats som du vill cachelagra medlemskap i universell grupp från. <Standard> använder det mest effektiva vägen till en plats som har en global katalogserver. Om du anger en plats måste du kontrollera att den innehåller en fungerande global katalogserver.

Ytterligare referenser


Innehåll