Tilldela inloggningsskript för användare

 1. Öppna Redigeraren för lokala grupprinciper.

 2. Klicka på Skript (in-/utloggning) i konsolträdet. Sökvägen är Användarkonfiguration\Windows-inställningar\Skript (in-/utloggning).

 3. Dubbelklicka på Inloggning i resultatfönstret.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Egenskaper för inloggning.

 5. Gör följande i dialogrutan Lägg till skript:

  • Skriv sökvägen till skriptet i Skriptnamn eller klicka på Bläddra om du vill söka efter skriptfilen i den delade mappen Netlogon på domänkontrollanten.

  • Skriv alla parametrar du vill ha i Skriptparametrar, på samma sätt som du skriver dem på kommandoraden. Om skriptet till exempel innehåller parametrar med namnen //logo (visningsbanner) och //I (interaktivt läge) skriver du //logo //I.

 6. Ange önskade alternativ i dialogrutan Egenskaper för inloggning:

  • Inloggningsskript för <Grupprincipobjekt>: Visar en lista över alla skript som har tilldelats det valda grupprincipobjektet (GPO). Om du tilldelar flera skript bearbetas dessa i den ordning du anger. Om du vill flytta ett skript uppåt i listan klickar du på skriptet och sedan på Upp. Om du vill flytta ett skript nedåt i listan klickar du på skriptet och sedan på Ned.

  • Lägg till: Öppnar dialogrutan Lägg till skript där du kan ange vilka andra skript som ska användas.

  • Redigera: Öppnar dialogrutan Redigera skript där du kan ändra skriptinformation som namn och parametrar.

  • Ta bort: Tar bort det markerade skriptet från listan Inloggningsskript.

  • Visa filer: Visar de skriptfiler som lagras i det markerade grupprincipobjektet.

Ytterligare hänsyn

 • För att kunna slutföra den här proceduren måste du ha redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt. Som standard har medlemmar i gruppen Domänadministratörer, gruppen Företagsadministratörer eller gruppen Skapare och ägare av grupprincip redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt.

 • Om du ställer in inloggningsskript för synkron körning kan det hända att inloggningsprocessen blir långsammare.

 • Inloggningsskript körs som Användare och inte som Administratör och rättigheterna är begränsade till dem som gäller för användare.

 • Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

Ytterligare referenser