Sidan Roller i Serverhanteraren

Sidan Roller i Serverhanteraren-konsolen innehåller avsnittet Rollsammanfattning, följt av komprimerbara avsnitt som lagts till för varje roll som installerats på datorn.

Avsnittet Rollsammanfattning

Avsnittet Rollsammanfattning innehåller en lista i bokstavsordning över roller som är installerade på datorn. Till vänster om varje roll finns en ikon som visar aktuell allmän driftsstatus för rollen.

Om du klickar på rollens namn i avsnittet Rollsammanfattning öppnas hemsidan för rollen.

Rollspecifika avsnitt

Rollspecifika avsnitt på sidan Roller innehåller följande underavsnitt.

Namn på underavsnitt Beskrivning

Rollstatus

Underavsnittet Rollstatus visas om några fel eller händelsemeddelanden nyligen loggats för rollen eller några tjänster som rollen är beroende av. Om du klickar på länkarna i Rollstatus öppnas den rollspecifika hemsidan.

Rolltjänster

I underavsnittet Rolltjänster finns alla tillgängliga rolltjänster med en kortfattad beskrivning, och vilka rolltjänster som är installerade på servern. Du kan använda kommandona i högermarginalen på underavsnittet Rolltjänster för att lägga till eller ta bort rolltjänster.

Rollspecifika hemsidor

Rollspecifika hemsidor innehåller omfattande information om en rolls driftsstatus och används för att starta rollspecifika hanteringsuppgifter från Serverhanteraren.

Rollspecifika hemsidor har följande avsnitt.

Sammanfattning

I avsnittet sammanfattning på en rolls hemsida finns följande underavsnitt.

Avsnittsnamn Beskrivning

Händelser

I avsnittet Händelser visas händelse- och felmeddelanden som loggats för rollen under de senaste 24 timmarna. Du kan öppna, visa och filtrera händelsemeddelanden i det här avsnittet utan att öppna Loggboken separat. Du kan vid behov också använda kommandot Gå till loggboken i högermarginalen på det här avsnittet för att öppna Loggboken.

Systemtjänster

I avsnittet Systemtjänster visas en lista över de systemtjänster som rollen är beroende av för att kunna köras. Här finns också status och en beskrivning för varje tjänst. Med kommandon i avsnittet Systemtjänster kan du öppna snapin-modulen Tjänster samt stoppa och starta om tjänster.

Best Practices Analyzer

Med Best Practices Analyzer (BPA) kan administratörer hantera serverroller på bästa sätt genom att genomsöka en eller flera roller som är installerade på Windows Server® 2008 R2 efter effektivitetsproblem och visa detaljerad information om resultat och problemlösning. Mer information om Best Practices Analyzer finns i Best Practices Analyzer.

Rolltjänster

I avsnittet Rolltjänster finns alla tillgängliga rolltjänster med en kortfattad beskrivning, och vilka rolltjänster som är installerade på servern. Du kan använda kommandona i högermarginalen på underavsnittet Role Services för att lägga till eller ta bort rolltjänster.

Dialogrutan Filtrera händelser

Kommandot Filtrera händelser som finns i marginalen på avsnittet Händelser öppnar dialogrutan Filtrera händelser. Även om du kan filtrera händelser ungefär likadant i dialogrutan Filtrera händelser som med filtreringsverktygen i Loggboken är den här dialogrutan unik för de rollspecifika hemsidorna i Serverhanteraren. Loggboken har fler filtreringsalternativ och villkor. Dialogrutan Filtrera händelser i Serverhanteraren har delar av filterfunktionerna i Loggboken.

Med dialogrutan Filtrera händelser kan du visa valda händelser i avsnittet Händelser på en rolls hemsida baserat på följande tre händelseegenskaper.

 • Nivåer   Händelser är märkta med följande nivåer, beroende på hur allvarligt den åtgärd eller det villkor som utläste händelsemeddelandet var.När alla nivåer är valda visas händelser för alla niåver i avsnittet Händelser på rollhemsidan. Som standard är alla nivåer valda, vilket gör att alla nivåer av händelser visas i området Händelser.

  • Information. Anger att en förändring i ett program eller en komponent har gjorts, t.ex. att en operation slutförts, att en resurs har skapats eller att en tjänst har startats.

  • Varning. Anger att ett problem har uppstått som kan påverka tjänsten eller orsaka ett mer allvarligt problem om inga åtgärder vidtas.

  • Fel. Anger att ett problem har uppstått som kan påverka funktioner som ligger utanför det program eller den komponent som utlöste händelsen.

  • Kritiskt. Indikerar att ett fel uppstått, från vilket programmet eller komponenten som utlöste händelsen inte kan återställas automatiskt.

  Om du väljer nivån Utförlig visas den maximala datamängden i händelsemeddelanden.

 • Händelse-ID:n   Du kan filtrera händelser efter ID-nummer avgränsade med kommatecken eller sifferintervall avgränsat med bindestreck. Om du vill utesluta ett händelsenummer i ett intervall anger du ett minustecken (-) före det nummer som du vill utesluta.

  OBS

  Egenskapen Nivåer åsidosätter andra egenskaper i dialogrutan Filtrera händelser. Om du t.ex. vill filtrera händelser för ett meddelande på Fel-nivån med händelse-ID 620, men nivån Fel inte är vald i området Nivåer kommer händelse-ID 620 inte att visas. Detsamma gäller om du använt ett filter där du valt händelser på Information-nivån och sedan angivit en 12-timmarsperiod, men inga händelser på Information-nivån har loggats för rollen under de senaste 12 timmarna. Listan Händelser visar då inga händelser.

 • Tidsperiod   Denna egenskap filtrerar händelser som uppstått endast under den senast angivna tidsperioden. Som standard är tidsperioden angiven till 24 timmar.

När du ändrar standardinställningar i dialogrutan Filtrera händelser och sedan klickar på OK visas meddelandet Filtrering aktiverad längst ned i listrutan med händelser i området Händelser. Återställning av standardinställningar i dialogrutan Filtrera händelser (alla nivåer valda, inga händelse-ID angivna, tidsperioden 24 timmar angiven) tar bort meddelandet Filtrering aktiverad och inaktiverar filtrering.

Systemtjänstinställningar

Som dialogrutan Filtrera händelser innehåller Systemtjänster-dialogrutan Inställningar i Serverhanteraren delar av den information och de inställningar som är tillgängliga i dialogrutan Egenskaper som öppnas från snapin-modulen Tjänster. På samma sätt som du kan göra med dialogrutan Egenskaper för specifika tjänster i snapin-modulen Tjänster kan du använda kommandon i marginalen av området Systemtjänster för att starta, stoppa, pausa och starta om tjänster som är associerade med rollens drift.

Med Serverhanteraren-implementationen av Tjänster-dialogrutan Inställningar kan du övervaka status för tjänster som rollen är beroende av på rollens hemsida. Tjänster som är associerade med rollens drift anges i dialogrutan Inställningar och du kan aktivera eller inaktivera övervakning för varje tjänst oberoende av varandra.

Viktigt!

Standardsystemtjänster väljs för övervakning i dialogrutan Inställningar för rollens optimala driftskontinuitet. Ändring av standardövervakningsinställningar, särskilt inaktivering av övervakning för tjänster som övervakas som standard, kan resultera i fel eller statusändringar för rollens drift.

Avsnittet Resurser och support

I avsnittet Resurser och support finns ledning för hantering av rollen och konfigurering av rollen för att utföra vanliga och rekommenderade uppgifter i din organisation.

Avsnittet Resurser och support innehåller en lista över rekommenderade konfigurationer för rollen. Om du väljer en konfiguration visas en beskrivning av den, med en länk till en checklista där du leds genom de uppgifter som måste utföras för att slutföra konfigurationen.

Du kan få mer hjälp med hantering och distribution av ytterligare aspekter av rollen genom att klicka på länkarna i marginalen för avsnittet Resurser och support som för dig till hjälpen och Windows Server 2008 R2 TechCenter-webbplatsen för rollen.