กล่องโต้ตอบ เลือก Translator แสดงรายการ .dll การแปลที่ติดตั้งไว้ และให้คุณเลือกได้หนึ่งรายการ ที่ทำให้โปรแกรมควบคุมสามารถแปลข้อมูลจากอักขระชุดหนึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งได้ โปรแกรมประยุกต์และแหล่งข้อมูลมักจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นชุดอักขระที่ต่างกัน ODBC ให้กลไกแบบ Generic ที่ทำให้โปรแกรมควบคุมสามารถแปลข้อมูลจากอักขระชุดหนึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งได้

หลังจากที่คุณระบุ .dll การแปลแล้ว โปรแกรมควบคุมจะโหลดแฟ้มดังกล่าวและเรียกแฟ้มนั้นให้แปลข้อมูลทั้งหมดที่ไหลเวียนระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับแหล่งข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึงคำสั่ง SQL และพารามิเตอร์อักขระที่ส่งไปยังแหล่งข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งผลลัพธ์ที่เป็นอักขระ, ข้อมูลเมตาของอักขระ เช่น ชื่อคอลัมน์ และข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เรียกจากแหล่งข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลการเชื่อมต่อจะไม่มีการแปล เนื่องจากแฟ้ม .dll การแปลจะไม่ถูกโหลดจนกว่าโปรแกรมประยุกต์จะมีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลแล้ว

แฟ้ม .dll ตัวแปลที่ใช้ฟังก์ชันการแปล SQLDriverToDataSource และ SQLDataSourceToDriver ซึ่งถูกเรียกโดยโปรแกรมควบคุม สามารถเขียนขึ้นโดยนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ นักพัฒนาโปรแกรมควบคุม และบุคคลอื่นๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ .dll การแปล โปรดดูที่ ข้อมูลอ้างอิงของ ODBC Programmer