ข้อมูลในเอกสารนี้ รวมทั้ง URL และการอ้างอิงอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัท องค์กร ผลิตภัณฑ์ ชื่อโดเมน ที่อยู่อีเมล โลโก้ บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อธิบายในตัวอย่างในที่นี้ถือเป็นข้อมูลที่สมมติขึ้นมา ซึ่งไม่มีความเกี่ยวพันกับบริษัท องค์กร ผลิตภัณฑ์ ชื่อโดเมน ที่อยู่อีเมล โลโก้ บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์จริงใดๆ ที่เจตนาหรืออ้างอิง การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ โดยไม่มีการจำกัดสิทธิ์ใดๆ ตามลิขสิทธิ์ คุณไม่สามารถผลิตซ้ำ จัดเก็บในหรือนำไปใช้ในระบบการเรียกข้อมูล หรือส่งในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ (อิเล็กทรอนิก, ทางกลไก, การทำสำเนา , การบันทึก หรืออย่างอื่น ) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้เขียนอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก Microsoft Corporation

Microsoft มีสิทธิบัตร, การยื่นขอจดสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ครอบคลุมสาระสำคัญในเอกสารนี้ เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซึ่งเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ จาก Microsoft การมีเอกสารนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ใดๆ แก่คุณในสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

© 2009 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows และ Windows NT เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ