.NET Framework genelleştirme ayarlarını yapılandırmak için .NET Genelleştirme özellik sayfasını kullanın. Genelleştirme, uygulama kodunu uluslararası hale getirme ve sonra da uygulamayı başka dillere ve kültürlere yerelleştirme işlemidir. Uluslararası hale getirme işlemi, olabildiğince aynı uygulama kodunu kullanarak uygulama içeriğini herhangi bir yerel ayara göre çevirmeye, depolamaya, almaya ve göstermeye olanak tanır. Yerel ayar, dil ve kültür ortamı bileşimidir. Bu, tarih biçimlerini, saatleri, para birimlerini, telefon numaralarını, vb. içerir. Yerelleştirme, mümkünse kodun kendisine dokunmadan içeriği kültüre uygun olarak çevirmek ve biçimlendirmek yoluyla uygulamanızı başka yerel ayarlara uyarlamaktır.

IIS 7 programında aşağıdaki .NET Framework genelleştirme ayarlarını yapılandırabilirsiniz:

  • UI kültürü gibi kültür ayarları

  • Yanıt üstbilgileri için kodlama gibi kodlama ayarları

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Kültür [culture]

Gelen Web isteklerini işlemek için kullanılan varsayılan kültür değerini belirtir.

İstemci Tabanlı Kültürü Etkinleştir [enableClientBasedCulture]

Culture ve UICulture özelliklerinin istemci tarayıcısı tarafından gönderilen AcceptLanguage üstbilgi alanı değerine dayandırılıp dayandırılmayacağını gösteren değeri alır veya ayarlar.

UI Kültürü [uiCulture]

Yerel ayara bağımlı kaynak aramalarını işlemek için kullanılan varsayılan kültür değerini belirtir.

Dosya [fileEncoding]

.aspx, .asmx ve .asax dosya ayrıştırma işlemleri için kullanılan dosya kodlamasını belirtir. Bayt sırası işareti önekiyle kaydedilen Unicode ve UTF-8 dosyaları, bu özniteliğin değerine bakılmaksızın otomatik olarak tanınır.

İstekler [requestEncoding]

Gelen her istekte bulunması beklenen, gönderilen veriler ve sorgu dizesi gibi kodlama değerlerini belirtir.

İstekte Accept-Charset özniteliğini içeren bir istek üstbilgisi varsa, yapılandırmada bu özniteliği geçersiz kılar.

Varsayılan kodlama, .NET Framework yüklendiğinde oluşturulan Machine.config dosyasındaki globalization bölümünde belirtilen UTF-8'dir. Machine.config veya Web.config dosyasında istek kodlaması belirtilmezse, kodlama için bilgisayarın Bölge ve Dil Seçenekleri yerel ayarı kullanılır.

Tek sunuculu uygulamalarda, bu öznitelik ve responseEncoding özniteliği aynı olmalıdır. Daha az karşılaşılan durumda (varsayılan sunucu kodlamalarının her sunucu için farklı olduğu birden çok sunuculu uygulamalar) yerel Web.config dosyalarını kullanarak istek ve yanıt kodlamasını değiştirebilirsiniz.

Yanıt Üstbilgileri [responseHeaderEncoding]

Yanıt üstbilgilerinin içerik kodlamasını belirtir.

Yanıtlar [responseEncoding]

Yanıtların içerik kodlamasını belirtir.

Varsayılan kodlama, .NET Framework yüklendiğinde oluşturulan Machine.config dosyasındaki globalization bölümünde belirtilen UTF-8'dir. Machine.config veya Web.config dosyasında yanıt kodlaması belirtilmezse, kodlama için bilgisayarın Bölge ve Dil Seçenekleri yerel ayarı kullanılır.

Tek sunuculu uygulamalarda, bu öznitelik ve responseEncoding özniteliği aynı olmalıdır. Daha az karşılaşılan durumda (varsayılan sunucu kodlamalarının her sunucu için farklı olduğu birden çok sunuculu uygulamalar) yerel Web.config dosyalarını kullanarak istek ve yanıt kodlamasını değiştirebilirsiniz.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Uygula

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

İptal

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri iptal eder.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler