ASP (Klasik) yapılandırma ayarlarının listesini yönetmek için ASP özellikler sayfasını kullanın.

Görüntüle listesini kullanarak ayarların nasıl görüntüleneceğini belirten şu seçeneklerden birini seçin: Kolay Adlar, Yapılandırma Adları veya Her İki Ad.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Kod Sayfası [codePage]

ASP uygulamasının varsayılan kod sayfasını belirtir.

Arabelleğe Almayı Etkinleştir [bufferingOn]

ASP uygulamasından elde edilen çıkışın arabelleğe alınıp alınmayacağını belirtir. Varsayılan ayar True değeridir.

Öbekli Kodlamayı Etkinleştir [enableChunkedEncoding]

World Wide Web yayımlama hizmeti (WWW hizmeti) için HTTP 1.1 öbekli aktarım kodlamasının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir. Varsayılan ayar True değeridir.

HTML'ye Geri Dönüşü Etkinleştir [enableAspHtmlFallback]

İstek sırası dolu olduğunda ASP'nin nasıl davranacağını denetler. True değerine ayarladığınızda, ASP adına _asp eklenmiş bir HTML dosyası arar ve bulursa dosyayı döndürür. Örneğin, istenen .asp dosyasının adı Selam.asp ise, döndürülen .htm dosyası Selam_asp.htm olur. Dosya yoksa, istemciye 500.13 (Sunucu çok meşgul) HTTP hatası döndürülür. Değer False olarak ayarlandığında da bu hata döndürülür. Bu özniteliğin varsayılan değeri True değeridir.

Üst Yolları Etkinleştir [enableParentPaths]

ASP sayfasının geçerli dizine göreceli olan ("...\" yazımı kullanılarak belirtilen) veya geçerli dizinin üstünde yer alan yollara izin verip vermeyeceğini belirtir. Varsayılan ayar False değeridir.

İstemci Bağlantısını Sınama Aralığı [queueConnectionTestTime]

İsteğin sırada kalacağı süreyi belirtir. İstek belirtilenden daha uzun süre sırada kalırsa, ASP isteği çalıştırmadan önce istemci bağlantısının devam edip etmediğini denetler. İstemci artık bağlı değilse, istek işlenmez ve sıradan silinir. Varsayılan değer 00:00:03 saniyedir.

En Fazla İstekte Bulunan Varlık Gövdesi Sınırı [maxRequestEntityAllowed]

ASP isteğinin varlık gövdesinde izin verilen en çok bayt sayısını belirtir. Varsayılan değer 200000 bayttır.

Sıra Uzunluğu [requestQueueMax]

Sıraya girmesine izin verilecek eşzamanlı ASP isteği sayısını belirtir. Varsayılan değer 3000'dir.

İstek Sıra Zaman Aşımı [queueTimeout]

ASP kodu isteğinin sırada beklemesine izin verilen süreyi belirtir. Varsayılan değer 00:00:00 (sonsuz) saniyedir.

Yanıt Ara Belleği Sınırı [bufferingLimit]

ASP arabelleğinin boyut üst sınırını ayarlar. Yanıt arabelleğe alma işlemi etkinleştirilirse, bu özellik, bellek temizlenmeden önce ASP sayfasının yanıt önbelleğine yazabileceği en büyük bayt miktarını denetler. Varsayılan değer 4194304 bayttır.

Kod Zaman Aşımı [scriptTimeout]

ASP sayfalarının bir kodu durdurmayı deneyip Windows olay günlüğüne bir olay yazmadan önce kodun çalışmasına izin verecekleri varsayılan süreyi belirtir. Varsayılan değer 00:01:30 dakikadır.

İşlemci Başına İş Parçacığı Sayısı [processorThreadMax]

IIS'nin ASP isteklerini çalıştırmak için işlemci başına oluşturabileceği en fazla çalışan iş parçacığı sayısını belirtir. Varsayılan değer 25'tir.

Yerel Ayar Kimliği [lcid]

Uygulama için varsayılan yerel ayar kimliğini (LCID) ayarlar. LCID'ler, tarihlerin, saatlerin ve para birimlerinin nasıl biçimlendirileceğini belirtir. Varsayılan değer, ABD İngilizcesini (en-us) temsil eden 1033'tür.

Yapılandırma Değiştiğinde Yeniden Başlat [enableApplicationRestart]

ASP uygulamasının önemli yapılandırma özelliklerinde değişiklik yapıldığında bu uygulamanın otomatik olarak yeniden başlatılıp başlatılamayacağını belirler. Varsayılan ayar True değeridir.

Satır Numaralarını Hesapla [calcLineNumber]

ASP'nin yürütülen her kod satırının numarasını hesaplayıp, bu numarayı hata raporunda bildirmek amacıyla depolayıp depolamayacağını belirtir. Varsayılan ayar True değeridir.

COM Bileşen Özel Durumlarını Yakala [exceptionCatchEnable]

ASP sayfalarının bileşenler tarafından oluşturulan özel durumları yakalayıp yakalamayacağını belirtir. False olarak ayarlanırsa, ASP sayfası bileşenin oluşturduğu özel durumları yakalamaz. Bu ayar, özel durumun işlemin VB Kodu veya IIS çalışan işlemi gibi diğer katmanlarından birinde işlenmesine neden olur (ve normalde çalışan işlemi sona erdirir). Varsayılan ayar True değeridir.

İstemci Tarafı Hata Ayıklamayı Etkinleştir [appAllowClientDebug]

ASP istemci tarafı hata ayıklamasının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir. Varsayılan ayar False değeridir.

Hatalı İstekleri Günlüğe Yazmayı Etkinleştir [logErrorRequests]

Web sunucusunun Windows olay günlüğünün uygulama bölümüne ASP hataları yazıp yazmayacağını denetler. ASP hataları varsayılan olarak istemci tarayıcısına ve IIS günlük dosyalarına yazılır. Varsayılan ayar True değeridir.

Sunucu Tarafı Hata Ayıklamayı Etkinleştir [appAllowDebugging]

ASP hata ayıklama işlevinin sunucu üzerinde etkin olup olmadığını belirtir. Varsayılan ayar False değeridir.

Hataları NT Günlüğüne Kaydet [errorsToNTLog]

Hangi ASP hatalarının Windows hata günlüğüne yazılacağını belirtir. ASP hataları varsayılan olarak istemci tarayıcısına ve IIS günlük dosyalarına yazılır. Varsayılan ayar False değeridir.

Bittiğinde İşlevlerini Anonim Olarak Çalıştır [runOnEndAnonymously]

SessionOnEnd ve ApplicationOnEnd genel ASP işlevlerinin anonim kullanıcı olarak çalıştırılıp çalıştırılmayacağını belirtir. False olarak ayarlanırsa, işlevler çalıştırılmaz. Varsayılan ayar True değeridir.

Kod Hata İletisi [scriptErrorMessage]

İstemciye belirli hata ayıklama hataları gönderilmiyorsa, tarayıcıya gönderilecek hata iletisini belirtir. Gönderilen varsayılan ileti: "URL işlenirken sunucuda bir hata oluştu. Lütfen sistem yöneticisine başvurun."

Hataları Tarayıcıya Gönder [scriptErrorSentToBrowser]

Web sunucusunun hata ayıklama bilgilerini (dosya adı, hata, satır numarası, açıklama) IIS olay günlüğüne kaydetmeye ek olarak istemci tarayıcısına da yazıp yazmayacağını belirtir. Varsayılan ayar True değeridir.

Kod Dili [scriptLanguage]

Web sunucusunda çalışan tüm ASP uygulamalarının varsayılan kod dilini belirtir. Varsayılan değer VBScript'dir.

Önbellek Dizini Yolu [diskTemplateCacheDirectory]

ASP'nin derlenmiş ASP şablonlarını önbellek taşmasından sonra diske depolamak için kullandığı dizinin adını içerir. Varsayılan değer sistemkökü\inetpub\temp\ASP Compiled Templates dizinidir.

Tür Kitaplığı Önbelleğe Almayı Etkinleştir [enableTypelibCache]

Tür kitaplıklarının sunucuda önbelleğe alınıp alınmayacağını belirtir. Varsayılan ayar True. değeridir.

Disk Önbelleğine Alınan En Fazla Dosya Sayısı [maxDiskTemplateCacheFiles]

Depolanabilecek derlenmiş ASP şablonu sayısı üst sınırını belirtir. Varsayılan değer 2000'dir.

Önbelleğe Alınan En Fazla Dosya Sayısı [scriptFileCacheSize]

Önbelleğe alınacak önceden derlenmiş kod dosyalarının sayısını belirtir. 0 olarak ayarlanırsa, kod dosyaları önbelleğe yazılmaz. 4291967295 olarak ayarlanırsa, istenen tüm kod dosyaları önbelleğe alınır. Bu özellik, kullanılabilir bellek miktarına ve kod dosyası trafiğinin miktarına bağlı olarak performansı ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değer 500'dür.

Önbelleğe Alınan En Fazla Kod Altyapısı Sayısı [scriptEngineCacheMax]

ASP sayfalarının önbellekte saklayacakları komut dosyası altyapısı sayısı üst sınırını belirtir. Varsayılan değer 250'dir.

Yan Yana Bileşeni Etkinleştir [appServiceFlags]

ASP uygulamalarının sistem DLL'si veya COM bileşeninin hangi sürümünü kullanacaklarını belirtebilmelerini sağlayan COM+ yan yana derlemelerini etkinleştirir. Varsayılan ayar False değeridir.

İzleyiciyi Etkinleştir [appServiceFlags]

COM+ izleyicisini etkinleştirir ve bu da yöneticilerin veya geliştiricilerin ASP uygulamalarında hata ayıklamalarına olanak tanır. Varsayılan ayar False değeridir.

MTA İçinde Yürüt [executeInMta]

ASP'nin kodları çok iş parçacıklı bir ortamda çalışıp çalışamayacağını belirtir. Varsayılan ayar False değeridir.

Bileşenin İş Parçacığı Modeline Uy [trackThreadingModel]

IIS’nin, uygulamanızın oluşturduğu bileşenlerin iş parçacığı modelini inceleyip incelemeyeceğini belirtir. Varsayılan ayar False değeridir.

Bölüm Kimliği [partitionID]

Bu özelliği COM+ bölümünün GUID değerine ayarlayın. Bu özellik tanımlandığında, Bölüm Kullan öğesini True olarak ayarlayın.

Yan Yana Bileşen [sxsName]

Bu özelliği COM+ uygulamasının adına ayarlayın. Bu özellik tanımlandığında, Yan Yana Bileşeni Etkinleştir öğesini True olarak ayarlayın.

Bölüm Kullan [appServiceFlags]

Uygulamaları kendi COM+ bölümlerinde yalıtır. Bu özellik True olarak ayarlandığında, Bölüm Kimliği öğesi için bir değer tanımlamanız gerekir. Varsayılan ayar False değeridir.

Oturum Durumunu Etkinleştir [allowSessionState]

ASP uygulaması için oturum durumunun kalıcı olmasını etkinleştirir. Varsayılan ayar True değeridir.

En Fazla Oturum Sayısı [max]

IIS'nin izin vereceği eşzamanlı oturum sayısı üst sınırını belirtir. Varsayılan değer 2147483647'dir.

Güvenli Bağlantıda Yeni Kimlik [keepSessionIdSecure]

Güvenli olmayan bağlantıdan güvenli bağlantıya geçiş yapıldığında yeni bir tanımlama bilgisi oluşturur. Varsayılan ayar True değeridir.

Zaman Aşımı [timeout]

Oturum nesnesinin, nesneyle ilişkili son istek yapıldıktan sonra ne kadar süreyle tutulacağını belirtir. Varsayılan değer 00:20:00'dır.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Uygula

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

İptal

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri iptal eder.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler