Poniższa procedura służy do konfigurowania właściwości pulpitu osobisty pulpit wirtualny dostępnych za pomocą funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu:

 • Pokaż w połączeniach programów RemoteApp i pulpitu

 • Automatycznie zapisuj maszyny wirtualne

 • Typowe ustawienia RDP

 • Niestandardowe ustawienia RDP

Członkostwo lokalnej grupy Administratorzy lub równoważnej na serwerze brokera połączeń usług pulpitu zdalnego, który ma zostać skonfigurowany, stanowi minimum wymagane do wykonania tej procedury. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby skonfigurować właściwości osobistego pulpitu wirtualnego
 1. Na serwerze brokera połączeń usług pulpitu zdalnego otwórz Menedżera połączeń usług pulpitu zdalnego. Aby otworzyć Menedżera połączeń usług pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, wskaż polecenie Usługi pulpitu zdalnego, a następnie kliknij polecenie Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego.

 2. W lewym okienku rozwiń węzeł Serwery hosta wirtualizacji pulpitu zdalnego, kliknij pozycję Osobiste pulpity wirtualne, a następnie w menu Akcja kliknij polecenie Właściwości.

 3. Upewnij się, że w oknie dialogowym Właściwości osobistych pulpitów wirtualnych, na karcie Ogólne jest zaznaczone pole wyboru Pokaż w połączeniach programów RemoteApp i pulpitu. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone i przypisano pulpit osobisty pulpit wirtualny do użytkownika, będzie on widzieć ikonę pulpitu osobisty pulpit wirtualny w funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu.

  Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Automatycznie zapisuj maszyny wirtualne, aby maszyny wirtualne używane na potrzeby pulpitów osobisty pulpit wirtualny były zapisywane automatycznie po określonym czasie, jeśli użytkownik wyloguje się lub rozłączy. Po zaznaczeniu tego pola wyboru określ czas (w minutach) w polu Oczekiwanie.

 4. W oknie dialogowym Właściwości osobistych pulpitów wirtualnych, na karcie Typowe ustawienia RDP określ ustawienia protokołu RDP (Remote Desktop Protocol), które są używane podczas łączenia się klientów z pulpitami osobisty pulpit wirtualny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie typowych ustawień protokołu RDP dla pulpitów wirtualnych.

 5. W oknie dialogowym Właściwości osobistych pulpitów wirtualnych, na karcie Niestandardowe ustawienia RDP określ dodatkowe ustawienia protokołu RDP, które nie są dostępne na karcie Typowe ustawienia RDP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie niestandardowych ustawień protokołu RDP dla pulpitów wirtualnych.

Informacje dodatkowe


Spis treści