Maszyna wirtualna o wysokiej dostępności wymaga wykonania określonych czynności konfiguracyjnych i zadań. Niektóre czynności konfiguracyjne i zadania należy wykonać przed włączeniem wysokiej dostępności maszyny wirtualnej, a inne trzeba wykonać później. Przed próbą włączenia wysokiej dostępności maszyny wirtualnej warto przejrzeć poniższe informacje, aby upewnić się, że maszyna wirtualna jest prawidłowo skonfigurowana.

Przed włączeniem wysokiej dostępności maszyny wirtualnej

Przed włączeniem wysokiej dostępności maszyny wirtualnej należy sprawdzić, a w niektórych przypadkach zmodyfikować, ustawienia sieci, zabezpieczeń i magazynu w środowisku.

 • Sieć. Wszystkie węzły w tym samym klastrze muszą używać tej samej nazwy sieci wirtualnej, która zapewnia łączność maszyn wirtualnych z siecią zewnętrzną. Jeśli na przykład sieć wirtualna jest tworzona przy użyciu Kreatora dodawania ról podczas instalowania roli, nazwa jest przypisywana do sieci wirtualnej na podstawie karty sieciowej. Ta nazwa będzie inna na każdym komputerze fizycznym. Należy usunąć i ponownie utworzyć sieci wirtualne o takiej samej nazwie na wszystkich komputerach fizycznych w klastrze. Należy także pamiętać, że jeśli fizyczna karta sieciowa używa ustawień statycznych, takich jak adres IP, a obsługa protokołu IPv6 nie jest wyłączona, po połączeniu sieci wirtualnej z fizyczną kartą sieciową ustawienia statyczne zostaną usunięte. W takim przypadku trzeba ponownie skonfigurować ustawienia statyczne.

 • Procesor. Jeśli węzły w klastrze używają procesorów w różnych wersjach, należy skonfigurować maszynę wirtualną w celu uzyskania zgodności z procesorem. Pozwala to zapewnić pracę awaryjną lub migrację maszyny wirtualnej bez problemów dotyczących różnych funkcji wirtualizacji w różnych wersjach procesorów tego samego producenta. Nie zapewnia to jednak zgodności między procesorami różnych producentów.

 • Zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły problemy z administrowaniem maszynami wirtualnymi o wysokiej dostępności, wszystkie węzły w klastrze muszą używać takich samych zasad autoryzacji. Istnieją dwa sposoby osiągnięcia tego celu:

  • Użycie lokalnego magazynu autoryzacji opartego na języku XML w każdym węźle. Zasady muszą być skonfigurowane tak samo we wszystkich magazynach danego klastra.

  • Użycie magazynu autoryzacji zlokalizowanego w usługach domenowych w usłudze Active Directory (AD DS).

 • Magazyn. Należy używać udostępnionego magazynu obsługiwanego przez funkcję klastra pracy awaryjnej i funkcję Hyper-V. Podczas tworzenia maszyny wirtualnej należy wybrać opcję przechowywania maszyny wirtualnej w nowym folderze i określić lokalizację udostępnionego magazynu. Aby uzyskać więcej informacji na temat magazynu klastra, zobacz artykuł dotyczący klastrów pracy awaryjnej (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=143559 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Uwaga

Aby można było włączyć dużą dostępność, maszyna wirtualna musi być wyłączona. Aby włączyć wysoką dostępność maszyny wirtualnej, należy uruchomić Kreatora wysokiej dostępności w przystawce Zarządzanie klastrem pracy awaryjnej i wybrać opcję Maszyna wirtualna jako usługę lub aplikację o wysokiej dostępności.

Po włączeniu wysokiej dostępności maszyny wirtualnej

Po włączeniu wysokiej dostępności maszyny wirtualnej wykonaj następujące czynności:

 • Zainstaluj system operacyjny gościa i usługi integracji. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Instalowanie systemu operacyjnego gościa.

 • Skonfiguruj maszynę wirtualną, aby nie podejmowała żadnych akcji za pośrednictwem funkcji Hyper-V, jeśli komputer fizyczny zostanie wyłączony, zmieniając ustawienie akcji zatrzymania automatycznego na Brak. Stan maszyny wirtualnej musi być zarządzany za pośrednictwem funkcji klastra pracy awaryjnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ustawienia, zobacz temat Ustawienia maszyny wirtualnej.

 • Jeśli w przypadku klastrowanej maszyny wirtualnej są używane migawki, wszystkie zasoby skojarzone z poszczególnymi migawkami muszą być przechowywane w tym samym udostępnionym magazynie co maszyna wirtualna.

 • Jeśli konfiguracja maszyny wirtualnej zostanie zmieniona, zaleca się użycie przystawki Menedżer pracy awaryjnej w celu uzyskania dostępu do ustawień maszyny wirtualnej. Po wykonaniu tej czynności klaster jest automatycznie aktualizowany w celu uwzględnienia zmian w konfiguracji. Jeśli jednak zmiany w ustawieniach maszyny wirtualnej zostaną wprowadzone przy użyciu przystawki Menedżer funkcji Hyper-V, trzeba ręcznie zaktualizować klaster po wprowadzeniu zmian. Jeśli konfiguracja nie zostanie odświeżona po zmianie ustawień sieci lub magazynu, praca awaryjna może się nie powieść lub poskutkować nieprawidłową konfiguracją maszyny wirtualnej.

Ważne

Zmiana akcji w trybie offline wpływa na działanie maszyny wirtualnej w przypadku pracy awaryjnej. Jeśli na przykład zostanie wybrana akcja zamknięcia i nastąpi przełączenie w tryb pracy awaryjnej, maszyna wirtualna zostanie zamknięta, a nie przeniesiona do innego węzła.

Uwagi dodatkowe

 • Domyślnie minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w lokalnej grupie Administratorzy lub równoważnej. Administrator może jednak zmodyfikować zasady autoryzacji za pomocą Menedżera autoryzacji, co umożliwi użytkownikowi lub grupie wykonanie tej procedury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł dotyczący zabezpieczania funkcji Hyper-V za pomocą Menedżera autoryzacji (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142886 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Dodatkowe informacje