Migrera NIS till Active Directory

Under migreringen kan Server för NIS migrera varje NIS-domän (Network Information Service) och ha kvar den som separat domän i Active Directory-domäntjänster (AD DS). Server för NIS kan också sammanfoga alla data i en befintlig domän. Domänen kan vara en av de tidigare migrerade domänerna eller en speciell NIS-domän som skapades när Server för NIS installerades.

En av fördelarna med att migrera NIS-mappningar till Windows är att användare och objekt i både UNIX och Windows kan sammanfogas och bilda ett gemensamt namnområde. En annan fördel är att gemensamma objekt i båda nätverken kan ha en unik identitet.

Under migreringen måste du ange AD DS-behållaren som de migrerade objekten ska skapas i. Du rekommenderas starkt att skapa objekten i samma behållare som de andra Windows-objekten. Om ingen behållare anges skapas nya objekt i standardbehållaren som är densamma som Windows-behållaren.

Om du migrerar mappningarna passwd, group och host till en annan behållare än standardbehållaren visas inte migrerade entiteter som standard i Active Directory - användare och datorer. Om du vill visa alla objekt markerar du Avancerade funktionerVisa-menyn i konsolen Active Directory - användare och datorer.

Windows-användarkonton som skapas som ett resultat av migreringen inaktiveras. Efter migreringen måste du aktivera kontona när de är redo att användas. Av säkerhetsskäl rekommenderas du att också tilldela kontona ett tillfälligt lösenord och uppmana användarna att ändra sina Windows-lösenord så fort som möjligt.

Mer information om att hantera migreringsproblem finns i Felsökning för server för NIS..

Mellanlagrad migrering

När mappningar har migrerats till AD DS-domänkontrollanten kan andra underordnade UNIX-servrar migreras till andra domänkontrollanter i samma Windows-domän. När underordnade servrar migreras är det inte nödvändigt att migrera data eftersom AD DS tillåter domänkontrollanter i Windows-domänen att dela samma AD DS-schema och databas, och underordnade domänkontrollanter redan har tillgång till NIS-data. När Server för NIS har installerats på en domänkontrollant i samma Windows-domän är domänkontrollanten redo att fungera som underordnad NIS-server för NIS-domänen.

Gör så här för att migrera en underordnad NIS-server.

  1. Kontrollera att huvudservern i NIS-domänen har migrerats till Server för NIS.

  2. Installera Server för NIS på en annan AD DS-domänkontrollant. Den underordnade NIS-servern som ska migreras till Windows kan fortsätta att fungera som tidigare. Undernät kan ha mer än en underordnad NIS-server.

  3. Inaktivera den underordnade NIS-servern på den UNIX-baserade datorn.

Alla NIS-mappningskällfiler i en NIS-domän behöver inte migreras på samma gång. (NIS-mappningskällfiler är de klartextfiler som NIS-mappningsdatabaserna kompileras från.) Alla NIS-mappningar för en domän migreras separat. Administratören kan ange namnet på den domän som mappningen ska migreras till. Om det inte finns någon domän med det angivna namnet skapar Server för NIS en ny NIS-domän med det namnet.

När du har migrerat NIS-mappningar till Server för NIS kan en fördröjning uppstå innan den migrerade informationen är tillgänglig i Server för NIS.

Migrera flera NIS-domäner

Med migreringsverktyget eller migreringsguiden kan du migrera flera NIS-domäner till AD DS. Under migreringen av en mappning måste administratören ange vilken domän som data ska migreras från. Server för NIS behåller namnet på den ursprungliga domänen med de mappningsposter som skapats i AD DS. På detta sätt returneras migrerade mappningsposter endast till klienter eller underordnade servrar från den angivna domänen.

Migreringsguiden kan också sammanfoga en mappning från en domän med en annan NIS-domän. Domänen kan vara en av de tidigare migrerade NIS-domänerna eller en speciell domän som skapades när Server för NIS installerades. Administratören måste ange namnet på NIS-domänen som data ska migreras till.

Om du migrerar flera domäner kan du hantera dem enskilt med hjälp av hanteringskonsolen Identity Management för UNIX.

Server för NIS har stöd för högst 960 unika kombinationer av NIS-domäner och mappningar. Det finns till exempel inte stöd för mer än 64 domäner med 15 mappningar vardera (64×15=960).


Innehåll