psadmin

NAMN

psadmin - Kommandoradsverktyg i Windows som administrerar Lösenordssynkronisering

SYNOPSIS

psadmin [computername] [common_option] [add | delete | list]
psadmin [computername] [common_option] config [config_option]

BESKRIVNING

Kommandoradsverktyget psadmin i Windows administrerar komponenten Lösenordssynkronisering i Identitetshantering för UNIX, antingen på en särskild dator eller globalt. Vilken åtgärd psadmin utför beror på vilket kommandoargument du anger.

Förutom specifika kommandoargument stöder psadmin följande alternativ och argument, som representeras av common_option i kommandosammanfattningen:

Term Definition

-u username

Namnet på det användarkonto vars funktionssätt för lösenordssynkronisering du vill ändra eller visa.

-p password

Lösenordet för användarkontot vars funktionssätt för lösenordssynkronisering du vill ändra eller visa.

-?

Visar kommandots användningsinformation.

Följande konfigurationsalternativ stöds av psadmin:

Term Definition

-comp name

Dator som konfigurationsalternativen används på. Om -comp inte angetts ändrar Lösenordssynkronisering standardkonfigurationsinställningarna. Om -comp är det enda angivna alternativet visas konfigurationen av Lösenordssynkronisering för den angivna datorn.

-enable direction

Anger lösenordssynkroniseringens riktning. Variabeln direction kan innehålla något av följande värden:

WintoUnix: Synkronisera lösenordsändringar från datorer som kör Windows-operativsystem till datorer som kör UNIX-operativsystem.

UnixToWin: Synkronisera lösenordsändringar från datorer som kör UNIX-operativsystem till datorer som kör Windows-operativsystem.

BothDir: Aktivera dubbelriktad lösenordssynkronisering.

-key keyvalue

Anger krypterings- och dekrypteringsnyckeln för datorn som anges med -comp. Om keyvalue är slumpmässigt använder Lösenordssynkronisering en slumpmässig krypteringsnyckel.

-port number

Den angivna datorns portnummer.

-retry number

Antal tillåtna försök. Eftersom det här alternativet är en global inställning kan det bara användas om inte -comp används.

-interval secs

Tid i sekunder mellan försöken. Eftersom det här alternativet är en global inställning kan det bara användas om inte -comp används.

-log [yes | no]

Aktiverar eller inaktiverar loggning. Eftersom det här alternativet är en global inställning kan det bara användas om inte -comp används.

-?

Visar syntax och argument för psadmin.

Följande kommandoargument stöds av psadmin:

Term Definition

add computername

Lägger till den angivna datorn i listan över datorer som ingår i lösenordssynkroniseringen.

delete computername

Raderar den angivna datorn från listan över datorer som ingår i lösenordssynkroniseringen.

list

Visar listan över datorer som ingår i lösenordssynkroniseringen.

syncSNIS [yes | no]

Aktivera (yes) eller inaktivera (no) automatiskt synkronisering av lösenord i riktningen Windows till UNIX för alla NIS-konton som har migrerats till Active Directory-domäntjänster (AD DS). Om du lägger till parametern syncSNIS till kommandot psadmin med värdet yes uppmanas du att köra kompatibilitetskontrollen för Windows Server 2003 Service Pack 1 (Service Pack 1). Du rekommenderas av säkerhetsskäl att utföra den här kontrollen. Mer information om kompatibilitetskontrollen finns i avsnittet Metodtips för Lösenordssynkronisering.


Innehåll