psadmin

NÁZEV

psadmin - Nástroj příkazového řádku v systému Windows pro správu funkce Synchronizace hesel

SYNTAXE

psadmin [computername] [common_option] [add | delete | list]
psadmin [computername] [common_option] config [config_option]

POPIS

Nástroj příkazového řádku psadmin v systému Windows slouží pro správu funkce Synchronizace hesel, což je součást služby Správa identit pro systém UNIX, a to buď v zadaném počítači, nebo globálně. Konkrétní akce, kterou nástroj psadmin provede, závisí na zadaném argumentu příkazu.

Kromě specifických argumentů příkazů lze u nástroje psadmin použít následující společné možnosti a argumenty představované v syntaxi příkazu položkou common_option:

V ýraz Definice

-u username

Název účtu uživatele, jehož chování při synchronizaci hesel chcete upravit nebo zobrazit.

-p password

Heslo uživatelského účtu, jehož chování při synchronizaci hesel chcete upravit nebo zobrazit.

-?

Zobrazí informace o použití pro daný příkaz.

V příkazu psadmin lze použít následující možnosti konfigurace:

Termín Definice

-comp name

Počítač, u kterého mají být možnosti konfigurace použity. Pokud není parametr -comp zadán, funkce Synchronizace hesel změní nastavení výchozí konfigurace. Pokud je parametr -comp jedinou zadanou možností, zobrazí se konfigurace funkce Synchronizace hesel u zadaného počítače.

-enable direction

Určuje směr synchronizace hesel. Proměnná direction může obsahovat jednu z následujících hodnot:

WintoUnix: Synchronizuje změny hesel z počítačů, ve kterých jsou spuštěny operační systémy Windows, do počítačů, ve kterých jsou spuštěny operační systémy UNIX.

UnixToWin: Synchronizuje změny hesel z počítačů, ve kterých jsou spuštěny operační systémy UNIX, do počítačů, ve kterých jsou spuštěny operační systémy Windows.

BothDir: Povolí obousměrnou synchronizaci hesel.

-key keyvalue

Nastaví šifrovací a dešifrovací klíč pro počítač zadaný možností -comp. Pokud je položka keyvalue nastavena na náhodnou hodnotu (random), použije funkce Synchronizace hesel náhodný šifrovací klíč.

-port number

Nastaví číslo portu pro zadaný počítač.

-retry number

Určuje povolený počet opakovaných pokusů. Protože se tato možnost nastavuje globálně, lze ji použít, pouze pokud není použita možnost -comp.

-interval secs

Určuje časový interval v sekundách mezi opakovanými pokusy. Protože se tato možnost nastavuje globálně, lze ji použít, pouze pokud není použita možnost -comp.

-log [yes | no]

Povolí nebo zakáže protokolování. Protože se tato možnost nastavuje globálně, lze ji použít, pouze pokud není použita možnost -comp.

-?

Zobrazí informace o použití a argumentech příkazu psadmin.

Příkaz psadmin podporuje následující argumenty příkazu:

Termín Definice

add computername

Přidá zadaný počítač do seznamu počítačů účastnících se procesu synchronizace hesel.

delete computername

Odstraní zadaný počítač ze seznamu počítačů účastnících se procesu synchronizace hesel.

list

Zobrazí seznam počítačů účastnících se procesu synchronizace hesel.

syncSNIS [yes | no]

Povolte (yes) nebo zakažte (no) automatickou synchronizaci hesel ze systému Windows do systému UNIX pro všechny účty služby NIS migrované do služby Active Directory Domain Services (AD DS). Pokud přidáte parametr syncSNIS k příkazu psadmin s hodnotou yes, budete vyzvání ke kontrole kompatibility se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1). Z hlediska zabezpečení důrazně doporučujeme tuto kontrolu provést. Další informace o kontrole kompatibility naleznete v tématu Doporučené postupy pro funkci Synchronizace hesel.


Obsah