Podczas tworzenia maszyny wirtualnej użytkownik konfiguruje pamięć i procesor, aby zapewnić odpowiednie zasoby komputerowe dla potrzeb obsługi planowanego obciążenia maszyny wirtualnej. Obciążenie obejmuje system operacyjny gościa i wszystkie aplikacje oraz usługi, które będą działać równocześnie na maszynie wirtualnej.

Jeśli jest konieczne dostosowanie zasobów komputerowych do potrzeb maszyny wirtualnej, można je ponownie skonfigurować w celu spełnienia zmienionych wymagań. Można także określić opcje kontroli zasobów w celu zautomatyzowania sposobu przydzielania zasobów do maszyn wirtualnych.

Konfigurowanie pamięci lub procesorów dla maszyny wirtualnej

Obsługa obciążenia przez maszynę wirtualną wymaga alokacji wystarczającej ilości pamięci. Każda maszyna wirtualna zużywa pamięć tylko wtedy, gdy jest uruchomiona lub wstrzymana. Aby uzyskać więcej informacji na temat określania alokacji pamięci, zobacz sekcję dotyczącą dostosowywania wydajności serwerów wirtualizacji w wytycznych dostosowywania wydajności systemu Windows Server 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135682 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Liczba procesorów wirtualnych, które należy skonfigurować, zależy od systemu operacyjnego gościa. Aby uzyskać więcej informacji na temat określania odpowiedniej ilości pamięci i procesorów dla systemu operacyjnego gościa działającego na maszynie wirtualnej, zobacz artykuł z informacjami dotyczącymi maszyn wirtualnych i systemów operacyjnych gościa (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=128037 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Funkcja Hyper-V udostępnia ustawienia zgodności procesora, aby ułatwić używanie starszych systemów operacyjnych i przeprowadzanie migracji maszyny wirtualnej na żywo na komputer z procesorem w innej wersji. Poniższe kwestie dotyczą scenariusza migracji:

 • Ustawienie Migruj do komputera fizycznego z inną wersją procesora zapewnia, że maszyna wirtualna używa wyłącznie funkcji procesora, które są dostępne w przypadku wszystkich wersji procesora obsługującego wirtualizację wyprodukowanych przez tego samego producenta. Nie zapewnia ono zgodności między procesorami różnych producentów.

 • Ustawienie jest przydatne w przypadku zastosowań dotyczących wysokiej dostępności oraz wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania, ponieważ ułatwia przenoszenie maszyn wirtualnych o wysokiej dostępności do innego węzła w klastrze lub przywracanie maszyny wirtualnej na komputerze z innymi składnikami sprzętowymi.

Uwaga

Jeśli komputer fizyczny jest wyposażony w wiele procesorów i używa architektury NUMA, zaleca się nieprzypisywanie do maszyny wirtualnej większej liczby procesorów czy ilości pamięci niż jest dostępne w jednym węźle NUMA. Na przykład nie należy przypisywać 4 procesorów do maszyny wirtualnej, jeśli poszczególne węzły NUMA mają tylko dwa procesory. Aby uzyskać więcej informacji na temat architektury procesorów komputera fizycznego, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z komputerem.

Aby skonfigurować pamięć lub procesory dla maszyny wirtualnej
 1. Otwórz Menedżera funkcji Hyper-V. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer funkcji Hyper-V.

 2. W okienku wyników w obszarze Maszyny wirtualne wybierz maszynę wirtualną, którą chcesz skonfigurować.

 3. W okienku Akcja obok nazwy maszyny wirtualnej kliknij pozycję Ustawienia. Następnie w okienku nawigacji kliknij odpowiednie ustawienie sprzętu zgodnie z opisem w poniższych krokach.

 4. Aby skonfigurować pamięć, kliknij pozycję Pamięć. Na stronie Pamięć określ nową ilość pamięci.

 5. Aby skonfigurować procesor, kliknij pozycję Procesor. Jeśli system operacyjny gościa obsługuje wiele procesorów, określ liczbę procesorów, które chcesz przypisać do maszyny wirtualnej. Następnie kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie alokacji zasobów dla maszyny wirtualnej

Kontrole zasobów zapewniają wiele sposobów sterowania sposobem przydzielania zasobów dla maszyn wirtualnych przez funkcję Hyper-V. Poniżej przestawiono krótkie opisy wszystkich mechanizmów kontrolnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat kontroli, zobacz sekcję dotyczącą wag i rezerw w wytycznych dostosowywania wydajności systemu Windows Server 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135682 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

 • Rezerwa maszyny wirtualnej. Określa procentowo ilość zasobów procesora, które są zarezerwowane dla maszyny wirtualnej. To ustawienie gwarantuje, że określona wartość procentowa będzie dostępna dla maszyny wirtualnej. To ustawienie może także wpływać na liczbę maszyn wirtualnych, które można uruchomić równocześnie.

 • Limit maszyny wirtualnej. Określa procentowo maksymalną ilość zasobów procesora, które są rezerwowane dla maszyny wirtualnej. To ustawienie jest stosowane niezależnie od tego, czy są uruchomione inne maszyny wirtualne.

 • Względna waga. Określa sposób alokacji zasobów do tej maszyny wirtualnej przez funkcję Hyper-V, gdy jest uruchomionych wiele maszyn wirtualnych rywalizujących o zasoby.

Aby skonfigurować alokację zasobów dla maszyny wirtualnej
 1. Otwórz Menedżera funkcji Hyper-V. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer funkcji Hyper-V.

 2. W okienku wyników w obszarze Maszyny wirtualne wybierz maszynę wirtualną, którą chcesz skonfigurować.

 3. W okienku Akcja obok nazwy maszyny wirtualnej kliknij pozycję Ustawienia.

 4. W okienku nawigacji kliknij pozycję Procesor.

 5. W obszarze Kontrola zasobów określ wielkość kontroli, która ma być używana. Następnie kliknij przycisk OK.

Uwagi dodatkowe

 • Domyślnie minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w lokalnej grupie Administratorzy lub równoważnej. Administrator może jednak zmodyfikować zasady autoryzacji za pomocą Menedżera autoryzacji, co umożliwi użytkownikowi lub grupie wykonanie tej procedury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł dotyczący zabezpieczania funkcji Hyper-V za pomocą Menedżera autoryzacji (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142886 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

 • Przed zmodyfikowaniem ustawień pamięci lub procesora należy wyłączyć maszynę wirtualną.

Dodatkowe informacje