Använd följande procedur om du vill ta bort en befintlig portregel för Utjämning av nätverksbelastning (NLB).

Du kan även utföra den åtgärd som beskrivs i den här metoden genom att använda Windows PowerShell. Mer information om hur du använder Windows PowerShell för NLB.-kluster finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140180 (sidan kan vara på engelska).

När du använder hanteraren för Utjämning av nätverksbelastning måste du vara medlem av gruppen Administratörer på den värddator som du konfigurerar, eller ha fått den rätta behörigheten delegerad till dig. Om du konfigurerar ett kluster eller en värddator genom att köra hanteraren för Utjämning av nätverksbelastning från en dator som inte är del av klustret, behöver du inte vara medlem av gruppen Administratörer på den datorn.

Högerklicka på klustret och välj Uppdatera för att se till att Hanteraren för Utjämning av nätverksbelastning visar den senaste värddatorinformationen. Det här steget är nödvändigt eftersom de egenskaper för värddatorn som visas av Hanteraren för Utjämning av nätverksbelastning är en kopia av de värdegenskaper som konfigurerades senaste gången som Hanteraren för Utjämning av nätverksbelastning anslöt till den värddatorn. När du väljer Uppdatera återansluter Hanteraren för Utjämning av nätverksbelastning till klustret, och visar den uppdaterade informationen.

Så här tar du bort en portregel för Utjämning av nätverksbelastning
  1. Du öppnar NLB-hanteraren genom att först klicka på Start, därefter på Administrationsverktyg och sedan på Hanteraren för Utjämning av nätverksbelastning. Du kan även öppna NLB-hanteraren genom att skriva Nlbmgr i kommandotolken.

  2. Högerklicka på klusternamnet och klicka sedan på Egenskaper för klustret.

  3. Klicka på fliken Portregler.

  4. Klicka på den regel som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

  5. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper. Det innebär att ändringarna av NLB-parametrarna tillämpas, att NLB avslutas (om det körs), att parametrarna läses in på nytt och att klusteråtgärderna därefter startar om.

Ytterligare hänsyn

  • Antalet regler och reglernas typ måste vara identiskt för alla värddatorer i klustret. Det uppnår du enklast genom att konfigurera portreglerna i NLB-hanteraren. När du lägger till fler värddatorer med hjälp av NLB-hanteraren ärver de automatiskt klustrets portregler från den första värddatorn.

    Om en värddator försöker ansluta till klustret med ett annat antal regler eller med andra regler än de andra värddatorerna, accepteras den inte som del av klustret. Resten av klustret fortsätter att hantera trafiken. Samtidigt skrivs ett meddelande in i händelseloggen i Windows. Ta reda på vilken värddator som står i konflikt med de andra värddatorerna i klustret med hjälp av informationen i händelseloggen, lös konflikten och starta sedan om NLB på den värddatorn.

  • Listan över de för närvarande installerade portreglerna är sorterad efter portintervall.

  • De parametrar du anger i dialogrutan Egenskaper lagras i registret på alla värddatorer.

Ytterligare referenser


Innehåll