Ten temat zawiera instrukcje dotyczące poszczególnych stron Kreatora harmonogramu wykonywania kopii zapasowych w przystawce Kopia zapasowa systemu Windows Server programu MMC.

Strona Szczegóły

Wprowadzenie

Aby uzyskać informacje o wymaganiach wstępnych oraz informacje dotyczące całego procesu, zobacz temat Lista kontrolna: harmonogram wykonywania automatycznych kopii zapasowych.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące tego kreatora, zobacz:

Modyfikowanie ustawień zaplanowanej kopii zapasowej

Jeśli harmonogram wykonywania kopii zapasowej został już utworzony, na tej stronie można zmodyfikować bieżące ustawienia zaplanowanej kopii zapasowej lub anulować jej wykonanie.

Wybieranie konfiguracji kopii zapasowej

Można wybrać opcję wykonania kopii zapasowej wszystkich woluminów zawierających pliki, dane, aplikacje i stan systemu operacyjnego albo opcję wykonania kopii zapasowej tylko niektórych woluminów czy plików.

Wybieranie elementów do wykonania kopii zapasowej

Należy zaznaczyć pola wyboru dla elementów, które mają zostać uwzględnione w kopii zapasowej, oraz włączyć opcję umożliwiającą użycie kopii zapasowej do odzyskania stanu systemu lub odzyskania systemu od zera. Ponadto można kliknąć opcję Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać dostęp do narzędzi umożliwiających wykluczenie niektórych plików lub typów plików, a także określić, czy kopia zapasowa będzie pełną kopią zapasową Usługi kopiowania woluminów w tle czy kopią kopii zapasowej.

Określanie godziny wykonania kopii zapasowej

W tym miejscu można określić, czy kopie zapasowe mają być wykonywane tylko raz dziennie czy częściej.

Uwaga

Aby utworzyć harmonogram wykonywania kopii zapasowych, który będzie uruchamiał wykonywanie kopii zapasowych o różnych godzinach w różne dni, należy skorzystać z Harmonogramu zadań oraz polecenia Wbadmin start backup w celu uruchomienia serii zadań służących do tworzenia kopii zapasowych. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Konfigurowanie automatycznego wykonywania kopii zapasowych za pomocą Harmonogramu zadań.

Określanie typu miejsca docelowego

Należy określić, czy kopie zapasowe mają być przechowywane na lokalnym dysku twardym, na woluminie czy w zdalnym folderze udostępnionym. Aby uzyskać więcej informacji o wybieraniu typu magazynu, zobacz temat Wykonywanie kopii zapasowej serwera.

Wybieranie dysku docelowego

Ta strona umożliwia wybranie jednego lub większej liczby dysków dołączonych przeznaczonych do przechowywania kopii zapasowych. Jeśli na liście nie zostanie wyświetlony odpowiedni dysk, należy kliknąć przycisk Pokaż wszystkie dostępne dyski, a następnie zaznaczyć pola wyboru odpowiadające dyskom, które zostaną użyte. Dyski te zostaną wyświetlone na liście dostępnych dysków. Aby uzyskać instrukcje używania wielu dysków, zobacz temat Konfigurowanie harmonogramu wykonywania kopii zapasowych dla wielu dysków w magazynie.

Ważne

Jeśli serwer jest chroniony za pomocą szyfrowania dysków funkcją BitLocker, warto się upewnić - o ile jest to możliwe - że lokalizacja przechowywania jest chroniona w ten sam sposób. Nie zostanie ona włączona automatycznie - należy ją włączyć jawnie. Aby uzyskać instrukcje, zobacz przewodnik krok po kroku dotyczący szyfrowania dysków funkcją BitLocker w systemie Windows znajdujący się na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=143722 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Wybieranie woluminu docelowego

Aby przechowywać kopie zapasowe na woluminie, należy kliknąć przycisk Dodaj w celu wyświetlenia i wybrania dostępnych woluminów. Przechowywanie kopii zapasowych na woluminie zamiast na dedykowanym całym dysku może spowodować obniżenie wydajności (do 200 procent). Jest to spowodowane tworzeniem kopii zapasowych przy użyciu funkcji kopii w tle i może spowodować problemy z wydajnością, jeśli użytkownicy przechowują na woluminie także inne dane, do których muszą uzyskiwać dostęp.

Określanie zdalnego folderu udostępnionego

Jeśli kopia zapasowa jest przechowywana w zdalnym folderze udostępnionym, należy wpisać ścieżkę do folderu.

Uwaga

Po utworzeniu kopii zapasowej do folderu udostępnionego zostaną dodane foldery WindowsImageBackup\<ComputerName>. Kopia zapasowa zostanie zapisana w folderze <ComputerName>. Do folderu udostępnionego nie należy dołączać dodanych folderów.

Również na tej stronie należy określić, czy kopia zapasowa ma być dostępna wyłącznie przy użyciu poświadczeń użytych do jej tworzenia, czy ma być dostępna dla każdego użytkownika, który ma dostęp do folderu zdalnego.

Zachowanie lub zmiana miejsc docelowych kopii zapasowych

Ta strona umożliwia zachowanie, dodanie lub usunięcie miejsc docelowych kopii zapasowych. Dostępne opcje zależą od typu magazynu używanego do przechowywania kopii zapasowych.

Potwierdzenie

W tym miejscu można przejrzeć opcje wybrane w kreatorze. Gdy zostanie kliknięty przycisk Zakończ, wybrane dyski zostaną sformatowane i/lub zostaną zaimplementowane zmiany wprowadzone w bieżącym harmonogramie.

Podsumowanie

W tym miejscu są wyświetlane informacje o powodzeniu tworzenia lub modyfikowania harmonogramu.

Uwagi dodatkowe

  • Aby skonfigurować lub zmodyfikować zaplanowane wykonywanie kopii zapasowych za pomocą narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy albo uzyskać odpowiednie uprawnienia drogą delegowania.

Zasoby dodatkowe


Spis treści