Aby umożliwić użytkownikom dostęp do pulpitów wirtualnych za pomocą funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu, usługa Broker połączeń usług pulpitu zdalnego musi być poprawnie skonfigurowana do korzystania z serwerów wymaganych do obsługi pulpitów wirtualnych. Następujące serwery są wymagane:

  • Serwery funkcji Host wirtualizacji pulpitu zdalnego obsługujące maszyny wirtualne, które mają być używane jako pulpity wirtualne.

  • Serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego skonfigurowany do obsługi przekierowywania do pulpitów wirtualnych.

  • Serwer programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego, za pomocą którego pulpity wirtualne są udostępniane użytkownikom.

Uwaga

Pulpity wirtualne obejmują maszyny wirtualne znajdujące się w pulach pula pulpitów wirtualnych i przypisane jako osobisty pulpit wirtualny.

W narzędziu Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego można skonfigurować usługę Broker połączeń usług pulpitu zdalnego do korzystania z tych serwerów, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Określić serwery przy użyciu Kreatora konfiguracji pulpitów wirtualnych.

  • Określić serwery ręcznie, przechodząc do odpowiednich okien dialogowych.

Ważne

Przed uruchomieniem Kreatora konfiguracji pulpitów wirtualnych lub ręcznym określeniem serwerów należy upewnić się, że serwery zostały zainstalowane i są dostępne w sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie środowiska do obsługi funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu.

Aby uzyskać informacje na temat Kreatora konfiguracji pulpitów wirtualnych, zobacz temat Uruchamianie Kreatora konfiguracji pulpitów wirtualnych.

Aby uzyskać informacje na temat ręcznego określania serwerów, zobacz następujące tematy:

Aby uzyskać informacje na temat innych ustawień pulpitów wirtualnych, zobacz temat Konfigurowanie ustawień pulpitów wirtualnych.

Informacje dodatkowe


Spis treści