Migrowanie sieciowej usługi informacyjnej do usługi Active Directory

Podczas migracji serwer sieciowej usługi informacyjnej może migrować każdą domenę sieciowej usługi informacyjnej (NIS) i zachować ją jako oddzielną domenę w programie Usługi domenowe Active Directory (AD DS). Serwer sieciowej usługi informacyjnej może też jednak scalić dane w istniejącą domenę. Domena ta może być jedną z domen wcześniej poddanych migracji lub domeną specjalną sieciowej usługi informacyjnej tworzoną podczas instalacji serwera sieciowej usługi informacyjnej.

Jedna z zalet migrowania map sieciowej usługi informacyjnej do systemu Windows polega na scaleniu użytkowników i obiektów systemu UNIX i systemu Windows w celu utworzenia wspólnego obszaru nazw. Inną zaletą jest to, że wspólne obiekty w dwóch sieciach mogą mieć unikatową tożsamość.

Podczas migracji należy określić kontener usług AD DS, w którym muszą zostać utworzone migrowane obiekty. Stanowczo zaleca się utworzenie tych obiektów w tym samym kontenerze, w którym znajdują się inne obiekty systemu Windows. W przypadku nieokreślenia kontenera nowe obiekty zostaną utworzone w kontenerze domyślnym, który jest tożsamy z kontenerem systemu Windows.

W przypadku migrowania haseł, grup lub map hostów do kontenera innego niż kontener domyślny migrowane jednostki domyślnie nie będą wyświetlane w przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby wyświetlić wszystkie obiekty, należy wybrać w menu Widok konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory polecenie Funkcje zaawansowane.

Konta użytkowników systemu Windows utworzone w wyniku migracji będą wyłączone. Po przeprowadzeniu migracji należy włączyć te konta, gdy użytkownicy będą gotowi do ich używania. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się też przypisanie tymczasowego hasła do tych kont i poinstruowanie użytkowników, aby jak najszybciej zmienili swoje hasła systemu Windows.

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z migracją, zobacz Rozwiązywanie problemów z serwerem sieciowej usługi informacyjnej.

Migracja przemieszczana

Po przeprowadzeniu migracji map do kontrolera domeny usług AD DS można migrować inne serwery podrzędne z systemem UNIX do innych kontrolerów domeny w tej samej domenie systemu Windows. Migracja serwerów podrzędnych nie wymaga migracji danych, ponieważ usługi AD DS umożliwiają kontrolerom domeny w domenie systemu Windows współużytkowanie tego samego schematu i bazy danych usług AD DS, a podrzędne kontrolery domeny już mają dostęp do tych danych sieciowej usługi informacyjnej. Po zainstalowaniu serwera sieciowej usługi informacyjnej na kontrolerze domeny w tej samej domenie systemu Windows kontroler domeny jest gotowy do działania jako serwer podrzędny sieciowej usługi informacyjnej dla domeny sieciowej usługi informacyjnej.

Poniżej opisano kroki procesu migracji serwera podrzędnego sieciowej usługi informacyjnej.

  1. Sprawdź, czy serwer główny domeny sieciowej usługi informacyjnej jest migrowany do serwera sieciowej usługi informacyjnej.

  2. Zainstaluj serwer sieciowej usługi informacyjnej na innym kontrolerze domeny usług AD DS. Serwer podrzędny sieciowej usługi informacyjnej, który ma zostać poddany migracji do systemu Windows, może nadal działać jak wcześniej. Podsieci mogą mieć więcej niż jeden serwer podrzędny sieciowej usługi informacyjnej.

  3. Wyłącz serwer podrzędny sieciowej usługi informacyjnej na komputerze z systemem UNIX.

Nie trzeba migrować jednocześnie wszystkich plików źródłowych mapy sieciowej usługi informacyjnej domeny sieciowej usługi informacyjnej. Pliki źródłowe map sieciowej usługi informacyjnej są plikami tekstu zwykłego, z których są kompilowane bazy danych map sieciowej usługi informacyjnej. Każda mapa sieciowej usługi informacyjnej dla domeny jest migrowana oddzielnie. Administrator może określić nazwę domeny, do której ta mapa będzie migrowana. Jeśli domena o określonej nazwie nie istnieje, serwer sieciowej usługi informacyjnej utworzy nową domenę sieciowej usługi informacyjnej o tej nazwie.

Po przeprowadzeniu migracji map sieciowej usługi informacyjnej do serwera sieciowej usługi informacyjnej może upłynąć trochę czasu, zanim migrowane dane będą dostępne dla serwera sieciowej usługi informacyjnej.

Migrowanie wielu domen sieciowej usługi informacyjnej

Narzędzie migracji lub kreator migracji umożliwia migrację wielu domen sieciowej usługi informacyjnej do usług AD DS. Podczas migracji mapy administrator musi określić domenę, z której dane są migrowane. Serwer sieciowej usługi informacyjnej zachowuje nazwę oryginalnej domeny z wpisami map utworzonymi w usługach AD DS. W związku z tym migrowane wpisy map są zwracane klientom lub serwerom podrzędnym tylko z określonej domeny.

Kreator migracji może też scalić mapę z jednej domeny w inną domenę sieciowej usługi informacyjnej. Może to być jedna z wcześniej migrowanych domen sieciowej usługi informacyjnej lub domena specjalna tworzona podczas instalacji serwera sieciowej usługi informacyjnej. Administrator musi określić nazwę domeny sieciowej usługi informacyjnej, do której będą migrowane dane.

W przypadku migrowania wielu domen można zarządzać pojedynczymi domenami za pomocą konsoli zarządzania Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX.

Serwer sieciowej usługi informacyjnej obsługuje maksymalnie 960 unikatowych kombinacji domen i map sieciowej usługi informacyjnej. Na przykład serwer sieciowej usługi informacyjnej nie może obsługiwać więcej niż 64 domen z 15 mapami w każdej domenie (64×15=960).


Spis treści