Aby propagować wybrane mapy w danej chwili

Przy użyciu interfejsu systemu Windows

Aby propagować wybrane mapy przy użyciu interfejsu systemu Windows
 1. Otwórz konsolę zarządzania Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX, klikając przycisk Start, wskazując polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie klikając polecenie Microsoft - Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX.

  Konsolę Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX można też otworzyć z poziomu programu Menedżer serwera, rozwijając w okienku hierarchii węzeł Role, rozwijając węzeł Usługi domenowe w usłudze Active Directory, a następnie wybierając pozycję Microsoft - Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX.

 2. W razie potrzeby połącz się z komputerem, którym chcesz zarządzać.

 3. W drzewie konsoli rozwiń węzeł Serwer sieciowej usługi informacyjnej, a następnie rozwiń węzeł domeny, dla której chcesz zaktualizować mapy.

 4. Wybierz pozycję Mapy usługi NIS.

 5. Zaznacz obiekty reprezentujące mapy, które chcesz zaktualizować. Aby zaznaczyć kilka map, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij te mapy.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone mapy, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj mapy.

Przy użyciu wiersza polecenia

Aby propagować wybrane mapy przy użyciu wiersza polecenia
 • W wierszu polecenia wpisz:

  yppush [-d ActiveDirectoryNISDomain] [-q] [-t Timeout] [-h HostsMapName

W poniższej tabeli opisano argumenty używane z poleceniem yppush do propagowania map. Aby wyświetlić pełną składnię tego polecenia, w wierszu polecenia wpisz yppush /?.

Argument Opis

-d ActiveDirectoryNISDomain

Nazwa domeny sieciowej usługi informacyjnej (NIS) w usłudze Active Directory.

-q

Tryb cichy. Polecenie yppush nie oczekuje na odpowiedź od serwerów podrzędnych (SLAVE) i nie zgłasza błędów.

-t Timeout

Liczba sekund oczekiwania na odpowiedź od serwera podrzędnego przed wysłaniem następnego żądania. Wartość limitu czasu musi być większa niż zero. Wartością domyślną jest 30.

-h Hosts

Hosty, które mają zostać powiadomione o zmianach. Domyślnie są to wszystkie serwery podrzędne w domenie. Ten parametr może być używany wiele razy dla wielu komputerów.

MapName

Nazwa mapy sieciowej usługi informacyjnej, która ma być transferowana.

Uwaga

To polecenie propaguje jedną mapę. Aby propagować dodatkowe mapy, należy ponownie uruchomić polecenie. Polecenie yppush wysyła dane mapy tylko z serwera głównego sieciowej usługi informacyjnej z systemem Windows do serwerów podrzędnych sieciowej usługi informacyjnej z systemem UNIX. To polecenie nie wysyła danych mapy do serwerów podrzędnych sieciowej usługi informacyjnej z systemem operacyjnym Windows. Serwery podrzędne sieciowej usługi informacyjnej z systemem Windows są aktualizowane przez Usługi domenowe Active Directory.


Spis treści