Aby skonfigurować serwer sieciowej usługi informacyjnej z systemem UNIX do używania serwera sieciowej usługi informacyjnej jako serwera głównego

Aby zmienić serwer sieciowej usługi informacyjnej z systemem UNIX z serwera głównego w serwer podrzędny (nazywany też serwerem SLAVE), należy wykonać poniższe kroki.

Aby skonfigurować serwer sieciowej usługi informacyjnej z systemem UNIX do używania serwera sieciowej usługi informacyjnej jako serwera głównego
  1. Przeprowadź migrację map z serwera głównego sieciowej usługi informacyjnej z systemem UNIX.

  2. Przetransferuj mapy ze starego serwera głównego do innych serwerów podrzędnych sieciowej usługi informacyjnej, podając nazwę nowego serwera sieciowej usługi informacyjnej dla każdej mapy. W wierszu polecenia wpisz:

    ypxfr –h newserver mapname

    gdzie argument newserver jest nazwą nowego serwera głównego sieciowej usługi informacyjnej, a argument mapname jest nazwą mapy, która ma zostać przetransferowana.

  3. Uruchom to polecenie dla każdej mapy na każdym serwerze podrzędnym.

    Po wykonaniu tego kroku serwery podrzędne z systemem UNIX powinny rozpoznawać nowy serwer główny z serwerem sieciowej usługi informacyjnej.

Zobacz też


Spis treści