Pomocí tohoto postupu můžete zónu změnit na primární zónu, sekundární zónu nebo zónu se zakázaným inzerováním. Tento postup slouží také k integraci zóny se službou AD DS (Active Directory Domain Services). Další informace naleznete v tématu Principy typů zón.

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Změna typu zóny

Postup změny typu zóny pomocí rozhraní systému Windows
 1. Spusťte nástroj Správce DNS.

 2. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na příslušnou zónu a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Na kartě Obecné zjistěte aktuální typ zóny a pak klikněte na tlačítko Změnit.

 4. V části Změnit typ zóny vyberte typ zóny odlišný od aktuálního typu zóny a klikněte na tlačítko OK.

Další požadavky

 • Chcete-li otevřít Správce DNS, klikněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a klikněte na položku DNS.

 • Můžete vybrat typ Primární zóna, Sekundární zóna nebo Zóna se zakázaným inzerováním. Při výběru sekundární zóny nebo zóny se zakázaným inzerováním je nutné zadat adresu IP jiného serveru DNS (Domain Name System), který se má používat jako zdroj pro získávání aktualizovaných informací pro zónu.

 • Pokud počítač se serverem DNS funguje jako řadič domény, je dostupná možnost pro uložení zóny do služby AD DS. Tato možnost není v jiném případě k dispozici. Při výběru tohoto typu zóny jsou data zóny ukládána a replikována jako součást databáze služby AD DS.

  Poznámka

  Typ zóny (primární, sekundární nebo se zakázaným inzerováním) a způsob uložení zóny nelze změnit současně. Tyto dvě operace je třeba provést samostatně.

 • Změna sekundární zóny na primární může ovlivnit jiné aktivity zóny, například správu dynamických aktualizací a přenosů zóny a použití seznamů upozornění DNS určených k upozorňování jiných serverů na změny v zóně.

 • Změna zóny se zakázaným inzerováním na primární zónu nebo naopak není doporučena. Tato operace popírá účel zón se zakázaným inzerováním.

 • Změna typu nebo úložiště velké zóny DNS může být časově náročná.

Postup změny typu zóny pomocí příkazového řádku
 1. Otevřete příkazový řádek.

 2. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  dnscmd <ServerName> /ZoneResetType <ZoneName Property> [<MasterIPaddress...>] [/file <FileName>] {/OverWrite_Mem|/OverWrite_Ds|/DirectoryPartition <FQDN>}

Parametr Popis

dnscmd

Určuje název nástroje příkazového řádku pro správu serverů DNS.

<ServerName>

(Povinné). Určuje název hostitele DNS serveru DNS. Můžete rovněž zadat adresu IP serveru DNS. Chcete-li určit server DNS v místním počítači, můžete také zadat tečku (.)

<ZoneName>

(Povinné). Určuje plně kvalifikovaný název domény (FQDN) dané zóny.

<Property>

(Povinné). Jeden z následujících typů zóny:

 • /Primary

  Standardní primární zóna. Je požadována možnost /fileFileName.

 • /DsPrimary

  Primární zóna integrovaná se službou AD DS. Pokud zóna ještě není primární zónou, před použitím tohoto parametru k integraci zóny se službou AD DS je nutné ji nejprve převést na primární zónu (pomocí parametru /Primary).

 • /Secondary

  Sekundární zóna. Je nutné zadat alespoň jeden parametr MasterIPaddress.

 • /Stub

  Zóna se zakázaným inzerováním. Je nutné zadat alespoň jeden parametr MasterIPaddress. Pokud se jedná o primární zónu integrovanou se službou AD DS, před použitím tohoto parametru je nutné ji pomocí parametru /DsStub převést na zónu se zakázaným inzerováním integrovanou se službou AD DS.

 • /DsStub

  Zóna se zakázaným inzerováním integrovaná se službou AD DS. Je nutné zadat alespoň jeden parametr MasterIPaddress. Pokud zóna ještě není zónou se zakázaným inzerováním, před použitím tohoto parametru k integraci zóny se službou AD DS je nutné ji nejprve na zónu se zakázaným inzerováním převést (pomocí parametru /Stub).

/file <FileName>

Povinné pro zónu typu /Primary. Určuje název souboru pro novou zónu. Tento parametr není platný pro zónu typu /DsPrimary.

<Adresa_IP_hlavního_serveru...>

Povinné pro zóny typu /Secondary, /Stub a /DsStub. Určuje jednu nebo více adres IP pro hlavní servery sekundární zóny nebo zóny se zakázaným inzerováním, ze kterých jsou kopírována data zóny.

/OverWrite_Mem | /OverWrite_Ds | /DirectoryPartition <FQDN>

Parametr /OverWrite_Mem přepíše stávající data služby DNS daty služby AD DS. Parametr /OverWrite_Ds přepíše data služby Active Directory daty služby DNS. Parametr /DirectoryPartition uloží novou zónu do oddílu adresáře aplikace, který je určen parametrem Úplný_název_domény, jako například DomainDnsZones.corp.widgets.tailspintoys.com.

Chcete-li zobrazit úplnou syntaxi pro tento příkaz, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a potom stiskněte klávesu ENTER:

dnscmd /ZoneResetType /help 

Další požadavky

 • Chcete-li otevřít zvýšené okno příkazového řádku, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství, pravým tlačítkem myši klikněte na položku Příkazový řádek a poté klikněte na příkaz Spustit jako správce.

 • Je možné vybrat buď primární zóny, sekundární zóny, nebo zóny se zakázaným inzerováním. Při výběru sekundární zóny nebo zóny se zakázaným inzerováním zadejte adresu IP jiného serveru DNS, který se má používat jako zdroj pro získávání aktualizovaných informací pro zónu.

 • Pokud počítač se serverem DNS funguje jako řadič domény, můžete použít parametry /DsPrimary nebo /DsStub. Tyto parametry nejsou v jiném případě k dispozici. Při výběru některého z těchto typů zón jsou data zóny ukládána a replikována jako součást databáze služby AD DS.

  Poznámka

  V případě potřeby je před použitím těchto parametrů nejprve nutné zónu převést na příslušný typ. To znamená, že před použitím parametru /DsPrimary pro integraci zóny se službou AD DS musí být zóna již primární zónou. Podobně před použitím parametru /DsStub pro integraci zóny se službou AD DS musí být zóna již zónou se zakázaným inzerováním.

 • Změna sekundární zóny na primární může ovlivnit jiné aktivity zóny, například správu dynamických aktualizací a přenosů zóny a použití seznamů upozornění DNS určených k upozorňování jiných serverů na změny v zóně.

 • Změna zóny se zakázaným inzerováním na primární zónu nebo naopak není doporučena. Tato operace popírá účel zón se zakázaným inzerováním.


Obsah