Na této kartě lze nastavit konfiguraci způsobu, jakým služba IIS ukončuje nečinné pracovní procesy, počtu požadavků čekajících na zpracování, sledování procesoru a počtu procesů ve webové zahradě.

Časový limit nečinnosti

Časové limity nečinnosti pomáhají šetřit systémové prostředky ukončováním nepoužívaných pracovních procesů. Po uplynutí určené doby nečinnosti dojde k řádnému ukončení nečinných procesů. Díky tomu lze lépe spravovat prostředky jednotlivých počítačů při vysokém zatížení požadavky na zpracování, v případech, kdy určité aplikace opakovaně přecházejí do stavu nečinnosti, a v situacích, kdy není k dispozici další prostor pro zpracování.

Ukončit pracovní procesy po nečinnosti delší než (čas v minutách)

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li ukončit všechny nečinné pracovní procesy po uplynutí určené doby nečinnosti.

Dobu, která má uplynout před ukončením nečinného procesu, zadejte do pole v minutách jako číselnou hodnotu nebo ji nastavte kliknutím na šipky nahoru a dolů.

Limit fronty požadavků

Výběrem nastavíte službu IIS pro sledování počtu požadavků ve frontě určeného fondu aplikací před zařazením nového požadavku do fronty.

Cílem při omezení délky fronty fondu aplikací je zabránit zaplnění fronty velkým počtem požadavků a následnému přetížení serveru. Pokud by při přidání nového požadavku do fronty došlo k překročení její kapacity, server požadavek odmítne a vrátí klientovi nepřizpůsobitelnou chybovou odezvu 503.

Omezit frontu požadavků na jádro na (počet požadavků)

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li nastavit konfiguraci služby IIS pro použití číselného schématu omezování příchozích požadavků HTTP a pro podporu omezení velikosti fronty požadavků. Při dosažení limitu služba IIS další požadavky nezpracuje, ale odešle klientovi nepřizpůsobitelnou chybovou odezvu 503.

Maximální přípustný počet požadavků ve frontě zadejte do pole jako číselnou hodnotu nebo jej nastavte kliknutím na šipky nahoru a dolů.

Povolit sledování využití procesoru

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li službu IIS nastavit pro sledování využití procesoru, díky němuž lze najít a ukončit pracovní procesy spotřebovávající velké množství strojového času nad stanovenými limity. Sledování využití procesoru je dostupné jen u fondů aplikací a nevztahuje se na aplikace CGI.

Maximální využití procesoru (procenta)

Procentuální podíl na využití procesoru, který smí být přidělen pracovnímu procesu, zadejte do pole jako číselnou hodnotu nebo jej nastavte kliknutím na šipky nahoru a dolů.

Aktualizovat hodnoty využití procesoru (v minutách)

Do tohoto pole zadejte číslo určující, jak často mají být aktualizovány údaje o využití procesoru využívané ke sledování procesoru. Hodnotu můžete nastavit také kliknutím na šipky nahoru a dolů.

Akce prováděná, pokud využití procesoru překročí maximum

V seznamu klikněte na nejvýhodnější akci, která má být provedena v případě, že využití procesoru překročí přípustné maximum.

  • Pokud vyberete možnost Žádná akce, služba IIS při dosažení nastaveného limitu využití procesoru pro daný fond aplikací nebo skupinu fondů pouze zapíše chybu do protokolu událostí.

  • Pokud vyberete možnost Vypnout, služba IIS po dosažení nastaveného limitu využití procesoru u určitého fondu aplikací vyvolá vypnutí všech pracovních procesů v daném fondu aplikací, přičemž každému pracovnímu procesu ve fondu aplikací ponechá na vypnutí dobu určenou hodnotou ShutdownTimeLimit (v sekundách). Pokud procesy v tomto časovém rámci neukončí práci, služba IIS ukončí pracovní procesy zvenčí. Fond aplikací bude ukončen a obnoven v souladu s časovým limitem daným hodnotou CPUResetInterval.

Webová zahrada

Webová zahrada je fond aplikací využívající více než jeden pracovní proces.

Maximální počet pracovních procesů

Maximální přípustný počet pracovních procesů ve fondu aplikací zadejte do pole jako číselnou hodnotu nebo jej nastavte kliknutím na šipky nahoru a dolů.

Příbuzná témata

Další informace o časových limitech, funkcích procesoru a webových zahradách naleznete v online dokumentaci ke službě IIS 6.0 (stránka může být v angličtině) na webu Microsoft Windows Server TechCenter.


Obsah