Każdy podmiot, który ma co najmniej uprawnienia Odczyt i Rejestrowanie się do odpowiedniego szablonu certyfikatu, może zażądać certyfikatu. W niektórych przypadkach administrator może chcieć nałożyć pewne ograniczenia na proces zachodzący po zażądaniu certyfikatu. Dzięki temu administrator uzyskuje kontrolę nad tym, jakie certyfikaty są wystawiane i jak jest implementowany proces wystawiania. Ten typ ograniczeń jest nazywany zasadą wystawiania (znaną też jako zasada rejestracji lub zasada certyfikatu). Zasady wystawiania mogą zawierać wymagania zgody menedżera certyfikatów i wymagania wielokrotnie autoryzowanego podpisu, a także mogą określać, czy zasady aplikacji i zasady wystawiania powinny zostać zaimplementowane dla tego certyfikatu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zasada aplikacji.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy domeny lub Administratorzy przedsiębiorstwa albo równoważnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby zmodyfikować zasadę wystawiania
  1. Otwórz przystawkę Szablony certyfikatów.

  2. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy szablon certyfikatu, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  3. Kliknij kartę Wymagania wystawiania.

  4. Wprowadź wymagane informacje.

  5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Uwagi dodatkowe

  • Ta procedura ma zastosowanie do wersji 2 i wersji 3 szablonów certyfikatów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wersje szablonów certyfikatów.

Dodatkowe informacje