Rozproszony system plików jest zaimplementowany jako usługa roli należąca do roli Usługi plików. Rozproszony system plików składa się z dwóch usług ról:

  • Obszary nazw DFS

  • Replikacja systemu plików DFS

Do zarządzania usługami Obszary nazw systemu plików DFS i Replikacja systemu plików DFS można użyć przystawki Zarządzanie systemem plików DFS znajdującej się w Menedżerze serwera lub w folderze Narzędzia administracyjne. Można również używać narzędzi wiersza polecenia, jak to omówiono w dalszej części tego tematu.

Ważne

Aby wyświetlić grupy replikacji, które zawierają foldery replikowane tylko do odczytu lub elementy członkowskie będące klastrami pracy awaryjnej, lub nimi zarządzać, należy użyć Zarządzania systemem plików DFS w wersji dostępnej w systemie Windows Server 2008 R2.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obszaru nazw i replikacji systemu plików DFS, zobacz następujące tematy:

Zarządzanie systemem plików DFS za pomocą wiersza polecenia

Do zarządzania rozproszonym systemem plików za pomocą wiersza polecenia można użyć poleceń wymienionych w poniższej tabeli lub napisać skrypty korzystające z usługi Instrumentacja zarządzania Windows (WMI, Windows Management Instrumentation).

Polecenie Opis

DfsUtil

Służy do zarządzania obszarami nazw, serwerami i komputerami klienckimi systemu plików DFS.

DfsCmd

Służy do konfigurowania folderów systemu plików DFS i ich obiektów docelowych w obszarze nazw systemu plików DFS.

DfsDiag

Służy do przeprowadzania testów diagnostycznych usługi Obszary nazw systemu plików DFS.

DfsrAdmin

Służy do zarządzania folderami replikowanymi usługi Replikacja systemu plików DFS.

DfsrDiag

Służy do przeprowadzania testów diagnostycznych usługi Replikacja systemu plików DFS.

Dodatkowe informacje


Spis treści