Usługa Replikacja systemu plików DFS jest wydajnym aparatem replikacji z wieloma wzorcami, który pozwala na synchronizację folderów między serwerami w połączeniach sieciowych o ograniczonej przepustowości. Replikacja systemu plików DFS zastępuje usługę replikacji plików (FRS, File Replication Service) i pełni funkcję aparatu replikacji dla obszarów nazw systemu plików DFS oraz dla folderu SYSVOL usług domenowych w usłudze Active Directory w domenach o poziomie funkcjonalności domeny systemu Windows Server 2008. Więcej informacji na temat replikowania folderu SYSVOL za pomocą replikacji systemu plików DFS można znaleźć w witrynie firmy Microsoft w sieci Web (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139749 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

W usłudze Replikacja systemu plików DFS zastosowano algorytm kompresji nazywany kompresją RDC. Algorytm RDC wykrywa zmiany danych w pliku i pozwala usłudze Replikacja systemu plików DFS na replikowanie tylko zmienionych bloków pliku zamiast całego pliku.

Aby używać usługi Replikacja systemu plików DFS, należy utworzyć grupy replikacji i dodać foldery replikowane do tych grup. Grupy replikacji, foldery replikowane i elementy członkowskie zostały przedstawione na poniższym rysunku.

Grupy i foldery replikacji rozproszonego systemu plików

Rysunek pokazuje, że grupa replikacji jest zestawem serwerów nazywanych elementami członkowskimi, które uczestniczą w replikowaniu jednego lub kilku folderów replikowanych. Folder replikowany to folder, który jest synchronizowany na każdym elemencie członkowskim. Na rysunku widać dwa foldery replikowane: Projekty i Propozycje. Gdy w każdym folderze replikowanym zmieniają się dane, zmiany są replikowane za pomocą połączeń między elementami członkowskimi grupy replikacji. Połączenia między wszystkimi elementami członkowskimi tworzą topologię replikacji.

Utworzenie wielu folderów replikowanych w pojedynczej grupie replikacji upraszcza proces wdrażania folderów replikowanych, ponieważ topologia, harmonogram i limit przepustowości są stosowane do każdego folderu replikowanego. Aby wdrożyć dodatkowe foldery replikowane, można użyć narzędzia Dfsradmin.exe lub postępować zgodnie z instrukcjami kreatora w celu określenia ścieżki lokalnej i uprawnień dla nowego folderu replikowanego.

Każdy folder replikowany ma unikatowe ustawienia, takie jak filtry plików i podfolderów, umożliwiające filtrowanie plików i podfolderów każdego folderu replikowanego.

Foldery replikowane przechowywane na każdym elemencie członkowskim mogą być umieszczane w różnych woluminach danego elementu i nie muszą być folderami udostępnionymi ani elementami obszaru nazw. Przystawka Zarządzanie systemem plików DFS ułatwia jednak udostępnianie folderów replikowanych i opcjonalne publikowanie ich w istniejącym obszarze nazw.

Replikacją systemu plików DFS można administrować za pomocą przystawki Zarządzanie systemem plików DFS, poleceń DfsrAdmin i Dfsrdiag oraz skryptów wywołujących usługę WMI.


Spis treści