Folder replikowany tylko do odczytu to folder replikowany na konkretnym elemencie członkowskim, do którego użytkownicy nie mogą dodawać plików ani zmieniać w nim plików. Jest to wygodne rozwiązanie w przypadku folderów tylko do odczytu, które mają przechowywać aktualną zawartość z serwera lub serwerów centralnych. Przykładem mogą być foldery z oprogramowaniem do instalowania lub foldery zawierające opublikowane raporty lub dokumenty. Foldery replikowane tylko do odczytu są używane również przez kontrolery domeny tylko do odczytu (Read-Only Domain Controller, RODC) w celu aktualizowania folderu udostępnionego SYSVOL z jednoczesnym zablokowaniem możliwości wprowadzania zmian lokalnych.

Foldery replikowane tylko do odczytu mogą być aktualizowane tylko przy użyciu zawartości z elementu członkowskiego do odczytu i zapisu w grupie replikacji. Wszystkie inne próby zapisu do folderu nie powiodą się. To dotyczy również przeprowadzania operacji przywracania autorytatywnego przy użyciu programu do obsługi kopii zapasowych.

Ostrzeżenie

Po skonfigurowaniu folderu replikowanego jako folderu tylko do odczytu usługa Replikacja systemu plików DFS zastępuje na elemencie członkowskim tylko do odczytu zawartość, która nie została jeszcze z powrotem zreplikowana na elemencie członkowskim do odczytu i zapisu. Z tego powodu warto utworzyć kopię zapasową folderu, utworzyć raport diagnostyczny replikacji i sprawdzić obiekty niezreplikowane przed skonfigurowaniem folderu replikowanego, który ma już jakąś zawartość, jako folderu tylko do odczytu.

Konfigurowanie folderu replikowanego jako folderu tylko do odczytu lub zapisywalnego

Aby skonfigurować folder replikowany jako folder tylko do odczytu lub zapisywalny przy użyciu interfejsu systemu Windows
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie systemem plików DFS, a następnie wybierz odpowiednią grupę replikacji w drzewie konsoli.

  Ważne

  Aby można było używać folderów replikowanych w trybie tylko do odczytu, schemat musi uwzględniać dodatki do schematów systemu Windows Server 2008 lub nowszego. Aby wyświetlić grupy replikacji, które zawierają foldery replikowane tylko do odczytu lub elementy członkowskie będące klastrami pracy awaryjnej, lub nimi zarządzać, należy użyć Zarządzania systemem plików DFS w wersji dostępnej w systemie Windows Server 2008 R2.

 2. Na karcie Członkostwa kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni folder replikowany, a następnie kliknij polecenie Uczyń tylko do odczytu lub Do odczytu i zapisu.

Aby skonfigurować folder replikowany jako folder tylko do odczytu lub zapisywalny przy użyciu wiersza polecenia
 • Otwórz okno wiersza polecenia i wpisz następujące polecenie (aby folder tylko do odczytu był znowu folderem zapisywalnym, zastąp parametr /RO:true parametrem /RO:false):

  Dfsradmin membership set /RGName:<replication_group> /RFName:<replicated_folder> /MemName:<DOMAIN\Server>/RO:true

Zagadnienia dotyczące wydajności

Foldery replikowane tylko do odczytu mogą obniżyć wydajność serwera plików, jeśli istniejący folder zostanie ustawiony jako folder tylko do odczytu lub jeśli folder replikowany znajduje się na tym samym woluminie, co system operacyjny Windows.

 • Zmiana stanu tylko do odczytu lub do odczytu i zapisu folderu replikowanego sprawia, że usługa Replikacja systemu plików DFS wykonuje replikację początkową i ponownie buduje bazę danych replikacji dla folderu. W przypadku folderów replikowanych zawierających dużą liczbę plików może to spowolnić replikację i zająć zasoby systemowe do czasu ukończenia tej operacji.

 • Przechowywanie folderu replikowanego tylko do odczytu na tym samym woluminie, na którym zainstalowany jest system Windows, powoduje obniżenie wydajności tego woluminu. Obniżenie wydajności występuje głównie podczas ładowania pierwszego sterownika minifiltra. Jeśli są zainstalowane inne sterowniki minifiltrów, takie jak program antywirusowy lub program do obsługi kopii zapasowych, dodatkowe obniżenie wydajności związane z używaniem folderu replikowanego tylko do odczytu jest nieznaczne.

  Sterownik minifiltra usługi Replikacja systemu plików DFS przechwytuje wszystkie operacje tworzenia i otwierania (IRP_MJ_CREATE) dotyczące woluminu, na którym znajduje się folder replikowany tylko do odczytu, a następnie bada ich miejsce docelowe, aby sprawdzić, czy jest ono w tym folderze. Jeśli miejsce docelowe znajduje się w folderze replikowanym tylko do odczytu, sterownik odrzuca dane żądanie, aby folder pozostał w stanie tylko do odczytu. Badanie każdej operacji tworzenia i otwierania na woluminie może obniżyć wydajność, jeśli folder replikowany tylko do odczytu znajduje się na woluminie systemowym lub na innym woluminie, do którego są często kierowane żądania utworzenia lub otwarcia wielu różnych plików.

Dodatkowe informacje


Spis treści