Do administrowania właściwościami pojedynczej strefy można użyć formantów na tym arkuszu właściwości. Poniższa tabela zawiera karty, które mogą być wyświetlane na arkuszu właściwości strefy w zależności od typu strefy.

Element Szczegóły

Ogólne

Użyj tej karty, aby wyświetlić stan strefy i skonfigurować następujące właściwości strefy:

  • Domyślne ustawienia przedawniania i oczyszczania

  • Aktualizacje dynamiczne

  • Typ strefy (także określenie czy dane strefy są przechowywane w Usługach domenowych w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services) czy w pliku)

  • Zakres replikacji (tylko strefy zintegrowane z usługą Active Directory)

  • Serwery główne (tylko strefy pomocnicze i skrótowe)

Adres startowy uwierzytelniania (SOA)

Użyj tej karty, aby skonfigurować rekord SOA strefy. Rekord SOA określa następujące elementy strefy:

  • Serwer podstawowy

  • Adres e-mail administratora strefy

  • Wartości wygaśnięcia strefy pomocniczej

  • Domyślne wartości minimalnego czasu wygaśnięcia (TTL) dla rekordów zasobów strefy

Serwery nazw

Użyj tej karty, aby zarządzać listą autorytatywnych serwerów nazw (NS) dla strefy.

WINS

Użyj tej karty, aby włączyć i zarządzać rozpoznawaniem nazw w Usłudze nazw internetowych systemu Windows (WINS). Ta karta nie jest dostępna dla stref skrótowych.

Transfery stref

Użyj tej karty, aby włączyć replikację danych strefy do innych serwerów i określić, które serwery mogą odbierać dane strefy. Ta karta nie jest dostępna dla stref skrótowych.

Zabezpieczenia

Użyj tej karty, aby określić konta użytkownika, które mogą być używane do uzyskania dostępu do strefy oraz typ dostępu dozwolony dla każdego konta. Ta karta jest dostępna tylko dla stref zintegrowanych z usługą Active Directory.

Zobacz też


Spis treści