Określanie obrazu dla interfejsu użytkownika klienta ochrony dostępu do sieci

Aby określić obraz dla interfejsu użytkownika klienta ochrony dostępu do sieci przy użyciu interfejsu systemu Windows
  1. Aby otworzyć konsolę Konfiguracja klienta ochrony dostępu do sieci, kliknij przycisk Start, kliknij kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Uruchom, wpisz NAPCLCFG.MSC, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Kliknij opcję Ustawienia interfejsu użytkownika.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Ustawienia interfejsu użytkownika, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  4. W oknie dialogowym Właściwości ustawień interfejsu użytkownika kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz obraz, który ma być wyświetlany w interfejsie użytkownika klienta ochrony dostępu do sieci.

Uwagi dodatkowe

  • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym lub mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, procedurę tę być może będą mogli wykonać członkowie grupy Administratorzy domeny. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie tej procedury przy użyciu funkcji Uruchom jako.

Aby określić obraz dla interfejsu użytkownika klienta ochrony dostępu do sieci przy użyciu wiersza polecenia
  1. Aby otworzyć wiersz polecenia, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Wiersz polecenia.

  2. Następnie wpisz: netsh nap client set userinterface image = <obraz>

W poniższej tabeli podano wskazówki dotyczące tekstu zastępczego w poleceniu Netsh.

Symbol zastępczy Dopuszczalne wartości Opis

<obraz>

Ścieżka do obrazu zapisanego w jednym z następujących formatów plików: jpg, bmp, png lub gif.

Obraz, który ma być wyświetlany w interfejsie użytkownika klienta ochrony dostępu do sieci.

Uwaga

Aby jednocześnie określić tytuł, opis i obraz interfejsu użytkownika klienta ochrony dostępu do sieci, należy wpisać: netsh nap client set userinterface title = <tytuł> text = <tekst> image = <obraz>

Uwagi dodatkowe

  • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym lub mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, procedurę tę być może będą mogli wykonać członkowie grupy Administratorzy domeny. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie tej procedury przy użyciu funkcji Uruchom jako.

Dodatkowe informacje


Spis treści