Aby propagować zmienione mapy w danej chwili

Przy użyciu interfejsu systemu Windows

Aby propagować zmienione mapy przy użyciu interfejsu systemu Windows
 1. Otwórz konsolę zarządzania Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX, klikając przycisk Start, wskazując polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie klikając polecenie Microsoft - Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX.

  Konsolę Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX można też otworzyć z poziomu programu Menedżer serwera, rozwijając w okienku hierarchii węzeł Role, rozwijając węzeł Usługi domenowe w usłudze Active Directory, a następnie wybierając pozycję Microsoft - Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX.

 2. W razie potrzeby połącz się z komputerem, którym chcesz zarządzać.

 3. Rozwiń węzeł Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX i wybierz pozycję Serwer sieciowej usługi informacyjnej.

 4. Propaguj zmienione mapy, wykonując jedną z poniższych czynności.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Serwer sieciowej usługi informacyjnej, a następnie kliknij polecenie Sprawdź teraz, czy są aktualizacje.

  • W okienku Akcje kliknij pozycję Sprawdź teraz, czy są aktualizacje.

  • W menu Akcja kliknij polecenie Sprawdź teraz, czy są aktualizacje.

Przy użyciu wiersza polecenia

Aby propagować zmienione mapy przy użyciu wiersza polecenia
 • W wierszu polecenia wpisz:

  nisadmin [server] syncall [–u user [–p password]]

W poniższej tabeli opisano argumenty polecenia nisadmin używane do propagowania zmienionych map. Aby wyświetlić pełną składnię tego polecenia, w wierszu polecenia wpisz nisadmin /?.

Argument Opis

syncall

Umożliwia propagowanie wszystkich map.

server

Nazwa serwera, na którym są przechowywane mapy.

user

Nazwa użytkownika, który ma uprawnienia administratora na serwerze, jeśli nie jest to bieżący użytkownik.

password

Hasło użytkownika, który ma uprawnienia administratora na serwerze, jeśli nie jest to bieżący użytkownik. W przypadku wpisania nazwy użytkownika i pominięcia hasła zostanie wyświetlony monit o podanie hasła.

Uwaga

Polecenie nisadmin syncall propaguje mapy tylko na serwerach podrzędnych sieciowej usługi informacyjnej z systemem UNIX. Nie propaguje ono map na serwerach podrzędnych sieciowej usługi informacyjnej z systemem operacyjnym Windows. Serwery podrzędne sieciowej usługi informacyjnej z systemem Windows aktualizuje usługa Active Directory.

Zobacz też


Spis treści