Toto téma obsahuje následující části:

Informace o postupu při konfiguraci možností kvora naleznete v tématu Výběr možností kvora pro cluster s podporou převzetí služeb při selhání.

Vliv konfigurace kvora na cluster

Konfigurace kvora v clusteru s podporou převzetí služeb při selhání určuje počet selhání, které může cluster vydržet. Pokud dojde k dalšímu selhání, musí cluster přestat pracovat. Významná selhání v tomto kontextu představují selhání uzlů nebo (v některých případech) disku s kopií clusteru (který obsahuje kopii konfigurace clusteru) či složky s kopií clusteru. Jestliže dojde k příliš velkému počtu selhání nebo k potížím s komunikací mezi uzly clusteru, je důležité, aby cluster přestal pracovat. Podrobnější vysvětlení naleznete v části Důvody nutnosti existence kvora uvedené dále v tomto tématu.

Důležité informace

Ve většině případů používejte konfiguraci kvora, kterou pro cluster vybere software clusteru. Změnu konfigurace kvora proveďte pouze v případě, že zjistíte, že je tato změna pro cluster vhodná.

Úplná funkce clusteru závisí nikoli pouze na existenci kvora, ale také na schopnosti jednotlivých uzlů podporovat služby a aplikace, které v případě selhání převezmou. Cluster s pěti uzly by například po selhání dvou uzlů mohl stále dosahovat kvora, ale úroveň služeb poskytovaných jednotlivými zbývajícími uzly clusteru by závisela na kapacitě příslušného uzlu pro podporu služeb a aplikací, které tento uzel převzal.

Možnosti konfigurace kvora

Můžete si zvolit ze čtyř možných konfigurací kvora:

 • Většina uzlů (doporučená možnost pro clustery s lichým počtem uzlů):

  Cluster může vydržet selhání poloviny uzlů (zaokrouhleno nahoru) bez jednoho. Cluster se sedmi uzly může například vydržet selhání tří uzlů.

 • Většina uzlů a disků (doporučená možnost pro clustery se sudým počtem uzlů):

  Pokud disk s kopií clusteru zůstane v online režimu, může cluster vydržet selhání poloviny uzlů (zaokrouhleno nahoru). Cluster se šesti uzly, ve kterém je disk s kopií clusteru v online režimu, by například mohl vydržet selhání tří uzlů.

  Jestliže disk s kopií clusteru přejde do offline režimu nebo selže, může cluster vydržet selhání poloviny uzlů (zaokrouhleno nahoru) bez jednoho. Cluster se šesti uzly, jehož disk s kopií clusteru selhal, by například mohl vydržet selhání dvou uzlů (3-1=2).

 • Většina uzlů a sdílených složek (pro clustery se zvláštními konfiguracemi):

  Tato konfigurace funguje podobně jako konfigurace Většina uzlů a disků, ale místo disku s kopií clusteru používá tento cluster složku s kopií clusteru.

  Pokud používáte konfiguraci Většina uzlů a sdílených složek, je nutné, aby před spuštěním clusteru alespoň jeden z dostupných uzlů clusteru obsahoval aktuální kopii konfigurace clusteru. Jinak bude třeba vynutit spuštění clusteru prostřednictvím příslušného uzlu. Další informace naleznete v tématu Spuštění nebo zastavení Clusterové služby v uzlu clusteru v části Další informace.

 • Bez většiny: Pouze disk (nedoporučeno):

  Cluster může vydržet selhání všech uzlů kromě jednoho (pokud je disk v online režimu). Tato konfigurace však není doporučena, protože by disk mohl představovat místo selhání v jednom bodě.

Znázornění konfigurací kvora

Následující obrázky znázorňují, jakým způsobem fungují tři možnosti konfigurace kvora. Čtvrtá konfigurace je popsána slovně, protože je podobná znázorněné konfiguraci Většina uzlů a disků.

Poznámka

Na obrázcích si u všech konfigurací kromě konfigurace Pouze disk všimněte, zda většina příslušných prvků komunikuje (bez ohledu na počet prvků). Pokud ano, bude cluster nadále fungovat. Jestliže ne, cluster fungovat přestane.

Cluster s konfigurací kvora majority uzlů

Jak je znázorněno na předchozím obrázku, jsou v clusteru s konfigurací Většina uzlů při výpočtu většiny započítány pouze uzly.

Cluster s kvorem majority uzlů a disků

Jak je znázorněno na předchozím obrázku, jsou v clusteru s konfigurací Většina uzlů a disků při výpočtu většiny započítány uzly a disk s kopií clusteru.

Konfigurace kvora Většina uzlů a sdílených složek

V clusteru s konfigurací Většina uzlů a sdílených složek jsou při výpočtu většiny započítány uzly a složka s kopií clusteru. Je to podobné jako v konfiguraci kvora Většina uzlů a disků znázorněné na předchozím obrázku s tím rozdílem, že určující sdílená složka je sdílená složka, ke které mohou získat přístup všechny uzly v clusteru, nikoli disk v úložišti clusteru.

Cluster s konfigurací kvora pouze disku

V clusteru s konfigurací Pouze disk není způsob dosažení kvora ovlivněn počtem uzlů. Kvorum představuje disk. Pokud však dojde ke ztrátě komunikace s diskem, nebude cluster k dispozici.

Důvody nutnosti existence kvora

V případě potíží se sítí může dojít k narušení komunikace mezi uzly clusteru. Malá skupina uzlů by pravděpodobně mohla vzájemně komunikovat v rámci funkční části sítě, ale nikoli s jinou skupinou uzlů v jiné části sítě. To by mohlo způsobit vážné problémy. V takové situaci „rozdělení“ je nutné, aby alespoň jedna skupina uzlů přestala pracovat jako cluster.

Z důvodu zabránění problémům způsobeným rozdělením v clusteru je softwarem clusteru vyžadováno, aby každá skupina uzlů fungující jako cluster používala ke zjištění skutečnosti, zda v daném okamžiku dosahuje kvora, algoritmus hlasování. Vzhledem k tomu, že daný cluster obsahuje konkrétní skupinu uzlů a používá konkrétní konfiguraci kvora, ví, kolik „hlasů“ bude představovat většinu (to znamená kvorum). Jestliže počet poklesne pod většinu, přestane cluster pracovat. Uzly budou stále zjišťovat přítomnost jiných uzlů (pro případ, že by se v síti znovu objevil jiný uzel), ale dokud nebude znovu existovat kvorum, nezačnou pracovat jako cluster.

V clusteru s pěti uzly s konfigurací Většina uzlů například přemýšlejte, co se stane v případě, že uzly 1, 2 a 3 mohou vzájemně komunikovat, ale nemohou komunikovat s uzly 4 a 5. Uzly 1, 2 a 3 tvoří většinu a budou nadále pracovat jako cluster. Uzly 4 a 5 představující menšinu přestanou pracovat jako cluster. Jestliže uzel 3 ztratí spojení s ostatními uzly, přestanou všechny uzly pracovat jako cluster. Všechny funkční uzly však budou nadále čekat na spojení, aby v případě, že síť začne znovu fungovat, mohl být vytvořen a spuštěn cluster.

Další odkazy


Obsah