Ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση της κυριότητας αντικειμένων για πληροφορίες σχετικά με την κυριότητα επί αντικειμένων.

Στοιχείο Περιγραφή

Όνομα αντικειμένου

Επιλεγμένο αντικείμενο.

Τρέχων κάτοχος

Χρήστης ή ομάδα που κατέχει το αντικείμενο.

Αλλαγή κατόχου σε

Χρήστες ή ομάδες στους οποίους μπορεί να εκχωρηθεί η κυριότητα. Κάντε κλικ στην επιλογή Άλλοι χρήστες ή ομάδες για να κάνετε επιπλέον επιλογές από τον υπολογιστή ή από το δίκτυο.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων