Τα αρχειοθετημένα πιστοποιητικά είναι πιστοποιητικά που έχουν λήξει ή ανανεωθεί. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι καλό να διατηρείτε αρχειοθετημένα τα πιστοποιητικά αντί να τα διαγράφετε. Για παράδειγμα, θα πρέπει να κρατήσετε ένα αρχειοθετημένο πιστοποιητικό για την επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών σε παλιά έγγραφα, τα οποία υπογράφηκαν με χρήση του κλειδιού του πιστοποιητικού που έχει λήξει ή ανανεωθεί.

Η ιδιότητα μέλους της ομάδας Users ή η ιδιότητα τοπικού μέλους της ομάδας Administrators είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες που περιέχονται στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες" σε αυτό το θέμα.

Για να εμφανίσετε τα αρχειοθετημένα πιστοποιητικά
  1. Ανοίξτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα πιστοποιητικών για ένα χρήστη, υπολογιστή ή υπηρεσία.

  2. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

  3. Στο στοιχείο Εμφάνιση των ακόλουθων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αρχειοθετημένα πιστοποιητικά και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  4. Κάντε κλικ σε ένα χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών. Στο παράθυρο λεπτομερειών, τα αρχειοθετημένα πιστοποιητικά επισημαίνονται με το χαρακτηριστικό A στη στήλη Κατάσταση.

Πρόσθετα ζητήματα

  • Η διαχείριση των πιστοποιητικών χρήστη μπορεί να γίνει από το χρήστη ή από κάποιον διαχειριστή. Η διαχείριση των πιστοποιητικών που εκδίδονται σε κάποιον υπολογιστή ή υπηρεσία μπορεί να γίνει μόνον από έναν διαχειριστή ή χρήστη, στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα κατάλληλα δικαιώματα.

  • Για να ανοίξετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα πιστοποιητικών, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη του συμπληρωματικού προγράμματος πιστοποιητικών στην MMC.


Πίνακας περιεχομένων