Šiame dokumente pateikiama informacija, įskaitant URL ir kitas internetines nuorodas, gali keistis be perspėjimo. Jei nenurodyta kitaip, kompanijos, organizacijos, gaminiai, domenų pavadinimai, el. pašto adresai, logotipai, žmonės, vietos ir įvykiai, aprašyti pavyzdžiuose, yra išgalvoti. Nenumanoma jokia asociacija su jokia realia kompanija, organizacija, gaminiu, domeno pavadinimu, el. pašto adresu, logotipu, asmeniu, vieta ar įvykiu. Vartotojas atsako už visų autoriaus teisių įstatymų laikymąsi. Neribojant įstatymo saugomų autoriaus teisių, jokios šio dokumento dalies negalima kopijuoti, išsaugoti ar pateikti atkūrimo sistemose arba perduoti bet kokia forma ar būdais (elektroniniu, mechaniniu, fotokopijavimo, įrašymo ar kitokiu) ar jokiam tikslui be raštiško „Microsoft Corporation“ sutikimo.

„Microsoft“ gali turėti patentus, patentuotas taikomąsias programas, prekės ženklus, autoriaus teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises, ginančias šiame dokumente pateiktą medžiagą. Išskyrus atvejus, pateikiamus raštiškoje licencijos sutartyje iš „Microsoft“, šio dokumento naudojimas nesuteikia jokių licencijų patentams, prekių ženklams, autorių teisėms ar kitai intelektinei nuosavybei.

© „Microsoft Corporation“, 2009. Visos teisės saugomos.

„Microsoft“, „Active Directory“, „ActiveX“, „JScript“, „Microsoft Press“, MSDN, MS-DOS, „Outlook“, „PivotChart“, „PivotTable“, „PowerPoint“, „SQL Server“, „Visual Basic“, „Visual C++“, „Visual Studio“, „Win32“, „Windows“ ir „Windows NT“ yra „Microsoft“ kompanijų grupės prekės ženklai.

Visi kiti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.