Aby odłączyć użytkownika od folderu udostępnionego, można użyć przystawki Foldery udostępnione w programie MMC lub skorzystać z wiersza polecenia. Nie można odłączać użytkowników za pomocą Eksploratora Windows.

Ważne

Użytkownicy mogą utracić dane, jeśli zostaną odłączeni bez uprzedzenia. Jeśli jest to możliwe, należy powiadomić użytkowników przed ich odłączeniem.

Odłączanie użytkownika lub użytkowników

Aby odłączyć użytkownika lub wszystkich użytkowników od folderu lub dysku udostępnionego przy użyciu interfejsu systemu Windows
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

 3. W drzewie konsoli kliknij węzeł Narzędzia systemowe, kliknij pozycję Foldery udostępnione, a następnie kliknij pozycję Sesje.

 4. Aby odłączyć wszystkich użytkowników, w menu Akcja kliknij polecenie Rozłącz wszystkich użytkowników. Aby odłączyć konkretnego użytkownika, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika w okienku Szczegóły, a następnie kliknij polecenie Zamknij sesję.

Aby odłączyć użytkownika lub wszystkich użytkowników od folderu udostępnionego lub dysku przy użyciu wiersza polecenia
 1. Aby otworzyć okno wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

 3. Wpisz:

  net session \\<computer> /delete

  Na przykład aby odłączyć użytkownika na komputerze o nazwie komputer_uzytkownika podłączonego do folderu udostępnionego, którym zarządzasz, wpisz:

  net session \\user_computer /delete

Wartość Opis

Net session

Wyświetla lub odłącza użytkowników podłączonych do folderów udostępnionych na komputerze.

\\<computer>

Nazwa komputera uzyskującego dostęp do folderu udostępnionego.

/delete

Kończy sesję i zamyka wszystkie otwarte pliki na komputerze w ramach sesji. Pominięcie parametru \\computer spowoduje zakończenie sesji na komputerze lokalnym.

Uwaga

Aby wyświetlić pełną składnię tego polecenia, w wierszu polecenia należy wpisać następujące polecenie: net help session

Dodatkowe informacje