Polecenie ypcat

NAZWA

Polecenie ypcat to narzędzie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do drukowania wartości wszystkich kluczy w mapie sieciowej usługi informacyjnej.

SKŁADNIA

ypcat [-k] [-t] [-h nisServer] [-d domain] mapname
ypcat -x

OPIS

Narzędzie wiersza polecenia systemu Windows ypcat (1w) służy do drukowania wartości wszystkich kluczy z bazy danych sieciowej usługi informacyjnej (NIS) określonej przez argument mapname, który może być nazwą lub przydomkiem mapy.

Z poleceniem ypcat mogą być używane następujące opcje i argumenty:

Parametr Definicja

-k

Służy do wyświetlania kluczy mapy. Ta opcja jest przydatna w przypadku map, w których wartości są puste lub klucz nie jest częścią wartości.

-t

Umożliwia zablokowanie translacji przydomku mapy.

-d domain

Umożliwia określenie domeny sieciowej usługi informacyjnej. Jeśli ta opcja nie zostanie użyta, polecenie działa zgodnie z założeniem, że domena sieciowej usługi informacyjnej jest domeną nazwaną w zmiennej środowiskowej DEFAULT_NIS_DOMAIN.

-h nisServer

Służy do wysyłania żądania do serwera o nazwie reprezentowanej przez zmienną nisServer. Jeśli nie zostanie podana żadna nazwa serwera, opcja -h powoduje wysłanie żądania do wszystkich innych serwerów sieciowej usługi informacyjnej w domenie określonej za pomocą opcji -d.

-x

Umożliwia wyświetlenie tabeli translacji przydomków map.

Zobacz też


Spis treści