Η Εποπτεία πόρων των Windows επιτρέπει τον τερματισμό ή την αναστολή διεργασιών και την εκκίνηση, διακοπή ή επανεκκίνηση υπηρεσιών.

Σημείωση

Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μια διεργασία ή υπηρεσία είναι κρίσιμη ή εάν δεν γνωρίζετε τι κάνει μια διεργασία ή υπηρεσία, μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο όνομα της διεργασίας ή υπηρεσίας στην πίνακα και έπειτα να κάνετε κλικ στην επιλογή Ηλεκτρονική αναζήτηση για να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στο Web χρησιμοποιώντας το όνομα της διεργασίας ή της υπηρεσίας.

Για να κάνετε εκκίνηση της Εποπτείας πόρων
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, επιλέξτε το πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε resmon.exe και έπειτα πατήστε ENTER.

Έλεγχος διεργασιών χρησιμοποιώντας την Εποπτεία πόρων

Προσοχή

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Εποπτεία πόρων για τον τερματισμό μιας διεργασίας μόνο εάν δεν μπορείτε να κλείσετε το πρόγραμμα κανονικά. Εάν ένα ανοικτό πρόγραμμα σχετίζεται με τη διεργασία, θα κλείσει αμέσως και θα χάσετε τυχόν δεδομένα που δεν έχετε αποθηκεύσει. Εάν τερματίσετε μια διεργασία του συστήματος, αυτό ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την αστάθεια του συστήματος και την απώλεια δεδομένων.

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιήσετε την Εποπτεία πόρων για την αναστολή μιας διεργασίας, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα που αναστείλατε μόνο αφού πρώτα συνεχίσετε τη λειτουργία του. Η αναστολή μιας διεργασίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων, εάν άλλα προγράμματα εξαρτώνται από αυτήν.

Για να τερματίσετε μια διεργασία χρησιμοποιώντας την Εποπτεία πόρων
 1. Στον κύριο πίνακα οποιασδήποτε καρτέλας της Εποπτείας πόρων, στη στήλη Εικόνα, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του εκτελέσιμου αρχείου της διεργασίας που θέλετε να τερματίσετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος διεργασίας.

  Σημείωση

  Για να τερματίσετε όλες τις διεργασίες που εξαρτώνται από την επιλεγμένη διεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός δέντρου διεργασιών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να τερματίσετε τη διεργασία.

Για να αναστείλετε μια διεργασία χρησιμοποιώντας την Εποπτεία πόρων
 1. Στον κύριο πίνακα οποιασδήποτε καρτέλας της Εποπτείας πόρων, στη στήλη Εικόνα, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του εκτελέσιμου αρχείου της διεργασίας που θέλετε να αναστείλετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αναστολή διεργασίας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να αναστείλετε τη διεργασία.

  Σημείωση

  Οι διεργασίες υπό αναστολή εμφανίζονται ως μπλε καταχώρηση στον πίνακα.

Για να συνεχίσετε μια διεργασία χρησιμοποιώντας την Εποπτεία πόρων
 1. Στον κύριο πίνακα οποιασδήποτε καρτέλας της Εποπτείας πόρων, στη στήλη Εικόνα, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του εκτελέσιμου αρχείου του προγράμματος που θέλετε να συνεχιστεί και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχιση διεργασίας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να συνεχίσετε τη διεργασία.

Έλεγχος υπηρεσιών χρησιμοποιώντας την Εποπτεία πόρων

Προσοχή

Διάφορες άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες μπορεί να εξαρτώνται από τις εκτελούμενες υπηρεσίες. Η διακοπή ή επανεκκίνηση μιας υπηρεσίας, την οποία χρειάζονται άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες προκειμένου να λειτουργούν κανονικά, ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την αστάθεια του συστήματος και την απώλεια δεδομένων. Ενδέχεται να μην μπορείτε να διακόψετε μια κρίσιμη υπηρεσία χρησιμοποιώντας την Εποπτεία πόρων.

Για να κάνετε εκκίνηση, διακοπή ή επανεκκίνηση μιας υπηρεσίας χρησιμοποιώντας την Εποπτεία πόρων
 1. Στην καρτέλα CPU, κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του στοιχείου Υπηρεσίες για να αναπτύξετε τον πίνακα.

 2. Στην επιλογή Όνομα, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα της υπηρεσίας που θέλετε να αλλάξετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή υπηρεσίας, Εκκίνηση υπηρεσίας ή Επανεκκίνηση υπηρεσίας.

  Σημείωση

  Για την ταξινόμηση των υπηρεσιών σύμφωνα με την κατάστασή τους, δηλαδή, εάν εκτελούνται ή έχουν διακοπεί, κάντε κλικ στην ετικέτα στήλης Κατάσταση.

Πρόσθετες αναφορές