Στην Εποπτεία πόρων των Windows μπορείτε να ταξινομήσετε τα δεδομένα πίνακα κατά οποιαδήποτε στήλη για να δείτε ποιες διεργασίες χρησιμοποιούν ποιους πόρους. Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν τον τρόπο εκτέλεσης ορισμένων συνήθων εργασιών αντιμετώπισης προβλημάτων χρησιμοποιώντας την Εποπτεία πόρων.

Σημείωση

Για να προβάλετε τους ορισμούς των δεδομένων που εμφανίζονται στους πίνακες, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον τίτλο στήλης για την οποία θέλετε περισσότερες πληροφορίες.

Για να κάνετε εκκίνηση της Εποπτείας πόρων
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, επιλέξτε το πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε resmon.exe και έπειτα πατήστε ENTER.

Για να αναγνωρίσετε τη διεργασία με τη μεγαλύτερη τρέχουσα χρήση CPU
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα CPU.

 2. Στο στοιχείο Διεργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή CPU για να ταξινομήσετε τις διεργασίες κατά τρέχουσα κατανάλωση πόρου CPU.

  Σημείωση

  Η Εποπτεία πόρων αποθηκεύει τις ρυθμίσεις εμφάνισης, όταν κλείσετε το πρόγραμμα. Εάν προηγουμένως είχατε ταξινομήσει τα αποτελέσματα με φθίνουσα σειρά, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στην ετικέτα στήλης για να αντιστρέψετε τη σειρά ταξινόμησης και να εμφανιστούν στην κορυφή της λίστας τα στοιχεία που κάνουν μεγαλύτερη κατανάλωση πόρων.

 3. Το πρώτο όνομα διεργασίας στο στοιχείο Εικόνα, με την υψηλότερη τιμή στη στήλη CPU, αντιστοιχεί στη διεργασία που χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο ποσοστό CPU.

Για να προβάλετε κατά διεργασία τη χρήση CPU από μια υπηρεσία
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα CPU.

 2. Στο στοιχείο Διεργασίες, στη στήλη Εικόνα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα της υπηρεσίας για την οποία θέλετε να δείτε λεπτομέρειες χρήσης. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές υπηρεσίες. Οι επιλεγμένες υπηρεσίες μετακινούνται στην κορυφή της στήλης.

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του πίνακα Υπηρεσίες για να τον αναπτύξετε.

 4. Εξετάστε τα δεδομένα στον πίνακα Υπηρεσίες για να δείτε τη λίστα διεργασιών που φιλοξενούνται από τις επιλεγμένες υπηρεσίες και για να δείτε την αντίστοιχη χρήση CPU.

Για να αναγνωρίσετε τη διεργασία που χρησιμοποιεί ένα αρχείο
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα CPU και έπειτα κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του πίνακα Σχετικοί δείκτες χειρισμού για να τον αναπτύξετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση δεικτών χειρισμού, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου που θέλετε να αναζητήσετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης.

  Σημείωση

  Στη συμβολοσειρά αναζήτησης δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων και δεν υποστηρίζονται χαρακτήρες μπαλαντέρ. Στο πλαίσιο αναζήτησης μπορείτε να πληκτρολογήσετε ολόκληρο ή μέρος του ονόματος ή της διαδρομής αρχείου. Για παράδειγμα, η αναζήτηση για c:\windows θα επιστρέψει όλα τα αρχεία με c:\windows ως μέρος της διαδρομής αρχείου.

 3. Εξετάστε τα αποτελέσματα για να αναγνωρίσετε ποια διεργασία χρησιμοποιεί το αρχείο.

Για να αναγνωρίσετε τη διεύθυνση δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένη μια διεργασία
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο και έπειτα κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του πίνακα Συνδέσεις TCP για να τον αναπτύξετε.

 2. Εντοπίστε τη διεργασία της οποίας τη σύνδεση δικτύου θέλετε να αναγνωρίσετε. Εάν υπάρχουν πάρα πολλές καταχωρήσεις στον πίνακα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο στοιχείο Εικόνα για ταξινόμηση κατά όνομα εκτελέσιμου αρχείου.

 3. Εξετάστε τις στήλες Απομακρυσμένη διεύθυνση και Απομακρυσμένη θύρα για να δείτε σε ποια διεύθυνση και σε ποια θύρα δικτύου είναι συνδεδεμένη η διεργασία.

Για να προβάλετε το διαθέσιμο χώρο σε όλες τις συσκευές αποθήκευσης
 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Δίσκος και έπειτα κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του πίνακα Αποθήκευση για να τον αναπτύξετε. Η στήλη Διαθέσιμος χώρος εμφανίζει το ποσοστό ελεύθερου χώρου, σε megabyte (MB), για κάθε φυσικό δίσκο στο σύστημα.

Για να προβάλετε το διαθέσιμο ποσοστό μνήμης για τα προγράμματα
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μνήμη.

 2. Στο στοιχείο Φυσική μνήμη, εξετάστε την τιμή Διαθέσιμη στα προγράμματα. Η διαθέσιμη μνήμη είναι το συνδυασμένο άθροισμα της μνήμης σε αναμονή και της ελεύθερης μνήμης. Η ελεύθερη μνήμη περιλαμβάνει τη μνήμη μηδενικών σελίδων.

Πρόσθετες αναφορές