Za pomocą tej procedury można usunąć dostęp użytkownika do linii telefonicznej lub telefonu. Po wykonaniu tej procedury programy klienta telefonii uruchamiane przez użytkownika nie będą mogły używać linii lub telefonu na serwerze telefonii.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby usunąć dostęp użytkownika telefonii do linii lub telefonu
  1. Otwórz przystawkę Telefonia (Otwieranie przystawki Telefonia).

  2. W drzewie konsoli kliknij dostawcę usług, którym chcesz zarządzać. Aby znaleźć dostawcę usług, kliknij dwukrotnie pozycję Telefonia, kliknij dwukrotnie serwer, którym chcesz zarządzać, a następnie kliknij dostawcę usług dla linii, którą chcesz przypisać.

  3. W okienku szczegółów w polu Nazwa linii lub Nazwa telefonu kliknij linię lub telefon.

  4. W menu Akcja kliknij polecenie Edytuj użytkowników.

  5. W oknie dialogowym Edytowanie użytkowników w obszarze Przypisani użytkownicy zaznacz użytkownika, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwagi dodatkowe
  • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym lub musi być administratorem telefonii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wyznaczanie administratorów telefonii.

  • Za pomocą polecenia TSecImp można jednocześnie usunąć dostęp wielu użytkowników do linii telefonicznych lub telefonów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Korzystanie z narzędzia wiersza polecenia TSecImp.

Dodatkowe informacje


Spis treści