Na stránce Odesílání služby BITS můžete přizpůsobit nastavení rozšíření serveru IIS BITS pro určitý virtuální adresář. Je možné nakonfigurovat omezení velikosti souboru, upozornění, interval vyčištění a podporu serverové farmy.

Nastavení úlohy odeslání souborů

Nastavení v této části umožňují konfigurovat maximální velikost odesílaných souborů, určit interval, po kterém jsou nedokončené úlohy odstraněny, a zda lze existující soubory přepsat úlohou odeslání souborů.

Název prvku uživatelského rozhraní Popis

Maximální velikost souboru

Definuje maximální velikost souboru, který lze odeslat během jedné úlohy serveru BITS. Ve výchozím nastavení není maximální velikost souboru stanovena.

Odstranit nedokončené úlohy po

Určuje, jak dlouho bude server BITS čekat před vyčištěním nedokončených odeslaných souborů. Při každém naplánovaném spuštění procesu vyčištění je tento časový interval zkontrolován. Pomocí možností v části Vyčištění můžete provést konfiguraci intervalu, po kterém by měl být spuštěn proces vyčištění v tomto virtuálním adresáři.

Povolit přepisování souborů

Toto nastavení definuje, zda je při odesílání na server BITS povoleno přepisování souborů ve virtuálním adresáři. Toto nastavení je ve výchozím nastavení zakázáno, aby neoprávnění uživatelé nemohli přepisovat legálně odeslané soubory odesláním souboru se stejným názvem. Pokusy o přepsání souboru mají za následek neúspěch při druhém odeslání souboru. Pokud je u dvou úloh odeslání stejný název cílového souboru, bude druhé odeslání neúspěšné, a to i v případě, že jde o neúmyslné přepsání souboru. Pokud toto nastavení povolíte, bude možné soubory přepisovat.

I když toto nastavení povolíte, server BITS pro odesílání nebude umožňovat zápis do souborů umístěných mimo virtuální adresář a neautorizovaní uživatelé nebudou moci pomocí serveru BITS přepsat systémové soubory.

Oznámení

Pokud povolíte oznámení, můžete server BITS nakonfigurovat na odeslání upozornění prostřednictvím požadavku HTTP POST na adresu URL zadanou při odeslání souboru do virtuálního adresáře.

Název prvku uživatelského rozhraní Popis

Povolit oznamování

Povoluje upozornění v tomto virtuálním adresáři. Pokud je toto nastavení povoleno, je nutné zadat informace do polí Typ oznámení i Adresa URL oznámení.

Typ oznámení

Umožňuje nakonfigurovat typ oznámení, které bude zobrazeno po dokončení úlohy.

  • Odeslat název souboru : Server předá cestu k dokončenému odeslanému souboru na adresu URL zadanou v poli Adresa URL oznámení. Server může odpovědět vrácením souboru klientovi.

  • Odeslat obsah souboru: Server předá dokončený odeslaný soubor na adresu URL zadanou v poli Adresa URL oznámení jako hlavní část entity požadavku HTTP POST. Klientovi je odeslána entita odpovědi.

Adresa URL oznámení

Určuje adresu URL, na kterou chcete odeslaný soubor předat pomocí požadavku HTTP POST v případě, že v poli Typ oznámení je zadána hodnota Odeslat obsah souboru nebo Odeslat název souboru. Adresa URL může být absolutní nebo relativní. Je-li adresa URL relativní, slouží původní požadavek URL jako základ.

Vyčištění

Server BITS zjišťuje a odstraňuje nedokončené úlohy odeslání, u nichž vypršel časový limit. Pokud odeslání souborů překročí výchozí nastavení 12 hodin nebo hodnotu zadanou v nastavení Hledat nedokončené úlohy každých, zruší server BITS automaticky odeslání a odstraní veškerý obsah nedokončených souborů. Toto nastavení není ovlivněno dědičností vlastností služby IIS a vztahuje se pouze na daný virtuální adresář.

Název prvku uživatelského rozhraní Popis

Použít výchozí plán čištění

Nakonfiguruje server BITS pro hledání nedokončených odeslání, která jsou starší než 12 hodin. Překročí-li nedokončené odeslání toto nastavení, zruší server BITS automaticky odeslání a odstraní veškerý obsah nedokončených souborů, jakmile zadáte nastavení Odstranit nedokončené úlohy po.

Použít vlastní plán čištění

Nakonfiguruje server BITS pro hledání a odstranění v zadaném intervalu.

Hledat nedokončené úlohy každých

Nakonfiguruje server BITS pro hledání nedokončených odeslání, která jsou starší než zadaný interval. Překročí-li nedokončené odeslání toto nastavení, zruší server BITS automaticky odeslání a odstraní veškerý obsah nedokončených souborů, jakmile zadáte nastavení Odstranit nedokončené úlohy po.

Povolit čištění, aby byl omezen počet relací ukládání na uživatele

Nakonfiguruje na serveru BITS odebrání úloh odeslaných uživatelem, které překročí hodnotu zadanou v poli Omezit počet relací na uživatele.

Omezit počet relací na uživatele

Určuje počet aktivních úloh odeslání, které může uživatel poslat na server BITS.

Poznámka

Můžete spustit ručně úlohu vyčištění kliknutím na možnost Vyčistit v podokně Akce Správce služby IIS. Tím je okamžitě spuštěna kontrola souborů, u kterých nedošlo k žádnému postupu od uplynutí časového limitu. Pokud chcete odebrat všechny nedokončené soubory v tomto virtuálním adresáři, nastavte před spuštěním čištění v poli Odstranit nedokončené úlohy po hodnotu 0.

Podpora serverové farmy

Pokud je toto políčko zaškrtnuté, klient dostane pokyn, aby se znovu pokusil připojit ke stejnému serveru místo k původní adrese URL pro odeslání dat použité klientem. To umožňuje klientům, kteří odesílají soubory na serverové farmy, pokračovat v odesílání na stejný server, kde bylo odesílání zahájeno.

Serverové farmy lze konfigurovat jedním ze dvou způsobů:

  1. pomocí sdíleného svazku pro virtuální adresář odeslání,

  2. pomocí místního úložiště na serveru pro odeslané soubory.

Chcete-li použít místní úložiště, umožní tato funkce klientovi znovu se připojit ke stejnému serveru v serverové farmě. Doporučujeme tuto funkci povolit a poté nakonfigurovat před odesíláním souborů na serverové farmy a použitím místního úložiště.

Název prvku uživatelského rozhraní Popis

Povolit podporu serverové farmy

Povolí podporu odesílání na server BITS pro serverové farmy.

Znovu se připojit k serveru

Určuje veřejnou adresu IP, která se používá k opětovnému připojení k tomuto serveru. Při běžné konfiguraci pro server budou zadány dvě adresy IP: jedna vnější, která je dosažitelná pro klientské systémy, a jedna, která je součástí vnitřní (chráněné) sítě. Zde zadejte vnější IP adresu.

Poznámka

Název DNS lze zadat pouze v případě, že každý počítač ve webové farmě má samostatný název DNS, který mohou klientské počítače přeložit.

Použít původní server po

Pokud se klient nemůže znovu připojit k serveru na adresu uvedenou v poli Znovu se připojit k serveru po dobu trvání zde zadaného intervalu, bude klient vrácen na původní název DNS zadaný v adrese URL pro odeslání.

Další odkazy