השתמש בעמוד זה כדי לשנות את טבלאות הניתוב של הלקוח בהתאם להגדרות שצוינו בפרופיל החיבור, כדי לנהל את התעבורה ברשת והאבטחה בצורה טובה יותר. באפשרותך לכלול קובץ עדכון של טבלת ניתוב בפרופיל החיבור, לספק כתובת URL לשרת שמסומן לקבלת עדכונים, או שניהם.

הגדרהתיאור

אל תשנה את טבלאות הניתוב

ציון שטבלאות הניתוב של הלקוח אינן משתנות בעת השימוש בפרופיל חיבור זה. למחשב הלקוח יש גישה לקבוצת הרשתות המקורית ולרשת המרוחקת שמספק פרופיל חיבור זה. ניתן לגשת לרשתות נוספות הזמינות באמצעות נתבים המחוברים לרשת המרוחקת רק אם שער ברירת המחדל של הלקוח השתנה לשרת הגישה מרחוק. כדי לשנות את שער ברירת המחדל, ראה את הכרטיסיות IPv4 ו- IPv6 בעמודי האשף הוספה/עריכה של ערך VPN והוספה/עריכה של ערך חיוג לרשת.

הגדר עדכון עבור טבלת הניתוב

ציון טבלאות הניתוב המעודכנות במהלך תהליך החיבור, כפי שהוגדר בשתי האפשרויות הבאות.

קובץ ניתוב אותו יש לכלול

ציון קובץ העדכון של טבלת הניתוב שעבר הידור לתוך פרופיל החיבור ומותקן במחשבי הלקוח עם פרופיל החיבור.

כתובת URL של קובץ הניתוב

ציון שקובץ העדכון של טבלת הניתוב מתארח בשרת אינטרנט בכתובת ה- URL שצוינה. הקובץ יורד באופן אוטומטי ומוחל בכל פעם שהפרופיל מתחבר בהצלחה.

אם כתובת URL זו אינה זמינה, נתק את הלקוח

בעת בחירתה, הגדרה זו מציינת שהחיבור נכשל אם אין אפשרות להוריד את קובץ העדכון של טבלת הניתוב.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן היצירה של קובץ העדכון של טבלת הניתוב, ראה הכללת עדכונים של טבלת ניתוב (ייתכן שהדף יוצג באנגלית) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80963) באתר האינטרנט של Microsoft.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים