Okienko z lewej strony (drzewo konsoli) przystawki Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa zawiera widok drzewa infrastruktur kluczy publicznych (PKI, public key infrastructure) i urzędów certyfikacji przedsiębiorstwa w danej organizacji.

Po zaznaczeniu określonej infrastruktury PKI w drzewie konsoli w okienku szczegółów zostanie wyświetlony stan całej infrastruktury PKI: OK, jeśli infrastruktura jest poprawnie skonfigurowana i działa, albo Błąd, jeśli wystąpiły problemy wymagające uwagi użytkownika.

Po zaznaczeniu w drzewie konsoli określonego urzędu certyfikacji zostaną wyświetlone dodatkowe informacje, za pomocą których można zidentyfikować źródło wyświetlonego błędu - na przykład, czy następujące obiekty są dostępne lub czy wygasają:

  • certyfikat urzędów certyfikacji,

  • lokalizacje dostępu do informacji o urzędach,

  • punkty dystrybucji list CRL,

  • punkty dystrybucji różnicowych list CRL.

Klikając prawym przyciskiem myszy infrastrukturę PKI w drzewie konsoli, można skonfigurować czas wyświetlania alertów dla następujących składników urzędów certyfikacji w hierarchii.

Składnik Opis

Stan certyfikatu ustawiany na Wygasa, gdy certyfikat wygasa za

Liczba dni do wygaśnięcia certyfikatu urzędu certyfikatu powodująca wyświetlenie ostrzeżenia

Stan listy CRL ustawiany na Wygasa, gdy lista wygasa za

Liczba dni do wygaśnięcia listy CRL powodująca wyświetlenie ostrzeżenia

Stan różnicowej listy CRL ustawiany na Wygasa, gdy lista wygasa za

Liczba dni do wygaśnięcia różnicowej listy CRL powodująca wyświetlenie ostrzeżenia

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest przynależność do lokalnej grupy Administratorzy lub grupy równoważnej.

Modyfikowanie opcji ostrzeżeń dla infrastruktury PKI
  1. Otwórz przystawkę Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa.

  2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa.

  3. Kliknij polecenie Opcje.

  4. Przejrzyj i zmodyfikuj dni oraz godziny podane dla certyfikatu urzędu zabezpieczeń, list CRL i różnicowych list CRL.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. W menu Akcja kliknij polecenie Odśwież.