Informacje zawarte w tym dokumencie, w tym adresy URL i inne odwołania do witryn internetowych sieci Web, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. O ile nie jest zaznaczone inaczej, firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy e-mail, logo, osoby, miejsca i zdarzenia użyte w przykładach w niniejszym dokumencie są fikcyjne. Wszelkie podobieństwa do rzeczywistych firm, organizacji, produktów, nazw domen, adresów e-mail, logo, osób, miejsc i zdarzeń są przypadkowe i nie należy się ich doszukiwać. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich stosownych praw dotyczących ochrony praw autorskich. Z zastrzeżeniem praw przysługujących na mocy prawa autorskiego, żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana, przechowywana lub umieszczana w systemie umożliwiającym odczyt ani przesyłana w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek środkami (elektronicznymi, mechanicznymi, w postaci fotokopii, nagrań lub innymi) do jakichkolwiek celów bez wyraźnego pisemnego zezwolenia firmy Microsoft Corporation.

Firma Microsoft może mieć patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej obejmujące przedmiot niniejszego dokumentu. Poza zakresem, który jest wyraźnie określony w ewentualnej pisemnej umowie licencyjnej otrzymanej od firmy Microsoft, udostępnienie niniejszego dokumentu nie daje jego użytkownikowi żadnej licencji na korzystanie z tych patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

© 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows i Windows NT są znakami towarowymi grupy firm należącej do firmy Microsoft.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.